Fõ tartalom

csütörtök, 29 október 2015 00:00

Technikai osztály

Írta:

A Technikai osztály a Miskolci Rendvédelmi Technikum Gazdasági Szervének állományába tartozik, személyi állományának munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazgató. A közvetlen irányítását az igazgató gazdasági helyettese gyakorolja. A szervezeti egység élén az osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját irányítja, szervezi és ellenőrzi.

Informatikai szakterületen:

 • Biztosítja az iskola szervezeti egységei részére az elektronikus adatfeldolgozáson alapuló feladatok végzéséhez szükséges technikai háttér üzemeltetését.
 • Működteti az informatikai (távközlési, valamint számítástechnikai) hálózatokat, irodatechnikai és egyéb egyedi eszközöket, gondoskodik azok beüzemeléséről, fenntartásáról illetve fejlesztéséről.

(1 fő osztályvezető/rendszergazda, 6 fő informatikus)

Gépjármű szakterületen:

 • Biztosítja az iskolai szervezeti egységek személy- és anyagszállítási igényeinek kielégítéséhez, az oktatáshoz, valamint egyéb feladatok végzéséhez szükséges gépjárműtechnikát
 • Ellátja a gépjárműfenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat.

(1 fő ügyintéző, 1 fő sofőr)

Fegyver-műszaki szakterületen:

 • Biztosítja az iskola oktató–nevelő munkájához, kiképzési feladatainak végrehajtásához, és a működéshez szükséges eszközöket, anyagokat, szolgáltatásokat.
 • Ellátja a fegyverzeti-műszaki anyagok használatával, kezelésével, üzemeltetésével, fenntartásával, raktározásával, nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat.

(1 fő fegyverzeti szakoktató)

csütörtök, 11 szeptember 2014 00:00

Ellátási és Fenntartási Osztály

Írta:

Ellátási és fenntartási osztály

Az Ellátási és Fenntartási Osztály a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Gazdasági Szervének állományába tartozik. Az iskola más szervezeti egységeivel mellérendeltségi viszonyban áll.

Az osztály személyi állományának munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazgató.

A közvetlen irányítását az igazgató gazdasági helyettese gyakorolja. A szervezeti egység élén az osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját irányítja, szervezi és ellenőrzi.

Az Ellátási és Fenntartási Osztály három munkacsoportból tevődik össze: 

 • Fenntartási csoport
 • Ellátási csoport
 • Élelmezés

Fenntartási csoport

A csoport munkáját közvetlenül irányítja a fenntartási csoportvezető. A fenntartási csoporthoz tartoznak a szakmunkások, segédmunkások, takarítónők és az intézmény gondnokai.

A szakmunkások, segédmunkások feladata elsősorban az épületek, építmények karbantartásával kapcsolatos szakipari munkák elvégzése, valamint a külső környezet rendben tartása a Petőfi laktanyában, a Stromfeld laktanyában és a Bükkaranyosi lőtéren egyaránt. A csoport napi karbantartást, javítást és felújítást végez az épületek, építmények, bútorok és egyéb berendezési tárgyak állagának megőrzése érdekében.

Biztosítja az épületek fűtését, meleg víz ellátását, működteti az elektromos és gépészeti berendezéseket és hálózatokat. Elvégzi a fenntartás körébe utalt épületek elektromos és gépészeti berendezéseinek felügyeletét.

A gondnokok feladata a tanulói szállásokkal kapcsolatos ügyek intézése, továbbá az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzése, a hibák felmérése és azokról a fenntartási csoportvezető időben történő tájékoztatása. Gondnoki feladatkörbe tartozik még a hivatásos és tanulói leszereléssel kapcsolatos ügyek intézése is.

A takarítónők feladata az intézmény területén lévő épületek, ingatlanok tisztán tartása, mellékhelyiségek egészségügyi papírral és tisztálkodó-, tisztítószerekkel történő ellátása.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető: 1 fő
Gondnok: 2 fő
Szakmunkás:12 fő /asztalos, festő, kőműves, gáz-fűtés-, vízvezeték-, villanyszerelő /
Takarítónő:13 fő
Kertész: 3 fő
Segédmunkás:3 fő


Ellátási csoport

Az Ellátási csoport az Ellátási és Fenntartási Osztály irányításán belül végzi tevékenységét. A csoport munkáját közvetlenül az ellátási csoportvezető irányítja. Az ellátási csoporthoz tartozik egy fő közbeszerzésekkel foglalkozó főelőadó, egy fő előadó, két fő raktáros, egy fő ruházati előadó valamint egy fő anyagbeszerző.

A csoport főként - de nem kizárólagosan - biztosítja az Iskola zökkentőmentes, folyamatos működéséhez, a magas szintű oktatáshoz, valamint a fenntartáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, raktározásának és kiadásának megszervezését, végrehajtását.

A működéshez szükséges anyag- és eszközigénylések tekintetében a csoport az előírások szerint intézkedik a beszerzésekről. A vonatkozó jogszabályok betartása mellett piackutatásokat végez, ajánlatokat kér, elkészíti a központosított termékkörök beszerzését illetően az ellátási körébe tartozó szervek igénybejelentéseit, pályázati felhívásokat készít, adott esetben lefolytatja a beszerzéssel kapcsolatos eljárásokat, megszervezi az adott beszerzésekhez kapcsolatos szállításokat, a megrendelésekkel kapcsolatos szerződések előkészítését, illetve elvégzi az esetlegesen felmerült reklamációs ügyek intézéseket.

Az Ellátási csoport feladata az iskola eredményes működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a meglévő eszközökkel, készletekkel kapcsolatos gazdálkodás, tárolás, állagmegóvás szabályszerű működtetése, a selejtezési eljárások, értékesítések, megsemmisítések lebonyolítása, a leltározásban való részvétel mellett a törzs (hivatásos, munkavállaló) – és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátása, valamint a közfoglalkoztatotti állomány ruházati ellátása, a "Rendészeti ügyintézői" szakképzésben résztvevő tanulók formaruhával történő ellátása.

Az Ellátási csoport tevékenysége nagyban hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, hiszen igen sok múlik azon, hogy az egyes szervezetek által igényelt eszközök, anyagok időben és megfelelő minőségben rendelkezésre álljanak, a minőségi oktatás érdekében.


Élelmezési csoport

Biztosítja a Miskolci Rendvédelmi Technikumban tanulók norma élelmezését a REPETA program alapján, valamint az intézményben dolgozó alkalmazottak, továbbképzésen résztvevők, egyéb étkezést igénybevevők étkezését, a technikum igazgatója által kiadott szabályzóknak, utasításoknak megfelelően.

Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi tervnek megfelelően az anyagbeszerzéseket. Elkészíti a havi, negyedéves, féléves és éves élelmezési beszámolókat. Folyamatosan vezeti, és naprakészen nyilvántartja az étkezők létszámát. Elkészíti a havi étrendet a kiadott normáknak megfelelően.

Beszerzi, és a felhasználók számára biztosítja a gazdálkodási körébe tartozó élelmezési anyagokat, eszközöket.

Gondoskodik a konyha-étterem üzemeltetéséről a HACCP-ben foglaltak alapján, valamint a raktári készletek előírás szerinti megőrzéséről, szakszerű tárolásáról, állagmegóvásáról.

Végzi az előírt nyilvántartások vezetését, gondoskodik azok naprakészségéről.

Javaslatot tesz a élelmezési területhez tartozó vagyontárgyak használatból történő kivonására.

A hatáskörébe tartozó mértékig, az anyagi felelősséggel járó munkakörökben történő személyi változás esetén részt vesz az átadás-átvételi feladatok elvégzésében.

Közreműködik a leltár szervezésében, előkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat saját anyagi területén.

Információt szolgáltat az igazgatói és osztályvezetői szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető: 1 fő
Élelmezési raktáros: 1 fő
Előadó (élelmezési): 1 fő
Előadó (raktári): 1 fő
Szakács: 5 fő
Felszolgáló: 3 fő
Konyhalány: 10 fő


Szervezeti felépítés

Osztályvezető:
Mihalik Péter

Fenntartási csoportvezető:
Bodnár Dezső

Ellátási csoportvezető:
Balázs Szilvia

Élelmezési csoportvezető:
Szóráth Ilona Marianna

Ellátási és fenntartási Osztály előadó:
Kerekesné Gerőcs Andrea

Munkájával segíti az osztály adminisztratív feladatainak ellátását.
Feladatai többek között:

 • A Bükkaranyosi lőtér használatával kapcsolatos dokumentációk nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása.
 • Tartós bérleti szerződések megkötésének előkészítése, a szerződő felekkel való kapcsolattartás, valamint a bérleti szerződések naprakész nyilvántartása. 
 • Az objektumba való bejutáshoz szükséges iratok engedélyeztetése, beszerzése, továbbítása az ügyeletvezető felé.

Petőfi laktanya gondnok:
Sugár Edit

Stromfeld laktanya gondnok:
Laczkó Péter

Lőtér gondnok:
Madarász József

 

csütörtök, 04 szeptember 2014 00:00

KGO

Írta:

Közgazdasági Osztály

A Közgazdasági Osztály az MRVT Gazdasági Szervek állományába tartozik, az iskola más szervezeti egységeivel mellérendeltségi viszonyban áll. Az Osztály személyi állományának elöljárója az Igazgató és helyettesei. A közvetlen irányítást a Gazdasági igazgató-helyettes gyakorolja. A szervezeti egység élén az Osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi.


A Közgazdasági Osztály feladat körén belül:

 1. összeállítja a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során az elemi költségvetést, nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat, javaslatot tesz annak módosítására;
 2. gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről;
 3. vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat;
 4. nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és egyéb követeléseket, valamint az azok törlesztésére teljesített befizetéseket;
 5. bonyolítja a pénztár forgalmat;
 6. a vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatokat, a főkönyvi könyvelést;
 7. összeállítja a havi, negyedéves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolókat és annak szöveges indokolását;
 8. elkészíti a szakterületét érintő eseti és rendszeres jelentéseket, adatszolgáltatásokat, előterjesztéseket, javaslatokat és véleményezi az egyéb szakmai javaslatokat;
 9. adatokat, információkat szolgáltat a vezetői döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához;
 10. az ügyek intézéséhez szükséges adatszolgáltatásokat teljesít az MRVT más szervezeti egységei számára;
 11. közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat;
 12. naprakész, megbízható információval, nyilvántartással rendelkezik az MRVT pénzeszköz ellátottságáról, likviditási helyzetéről, eszközökről, készletekről, anyagokról, a vagyonról;
 13. az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan gyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, végzi a nem rendszeres és változó bérek számfejtését, az illetmények és ösztöndíjak, valamint azok adó és járulék részének ellenőrzését és nyilvántartását;
 14. végzi az állományt megillető költségtérítések ellenőrzését és megtérítését;
 15. működteti a cafeteria rendszert, továbbá elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést.

Szervezeti felépítés:

Osztályvezető:
Fekete Gábor

Csoportvezető:
Tóth Erika

Főkönyvelő:
Szőke-Polonkai Anikó

Bér és TB ügyintéző:
Kovácsné Iglay Tünde

Könyvelő:
Havasiné Veres Tünde
Kékediné Kónya Anna
Szilágyi Edit
Zouaoui Nóra

Pénztáros:
Poczok Dalma

Előadó:
Nagy Ildikó

Tanulmányi osztály (TO)

A Miskolci Rendvédelmi Technikum szervezetén belül, - annak szerves részeként - 2008-tól működik jelenlegi struktúrájában a Tanulmányi Osztály. Az iskola más osztály jogállású önálló szervezeti egységeivel szorosan együttműködve, de önálló szervezeti egységként hajtja végre az oktatásigazgatási, oktatásszervezési és az oktatástámogatási tevékenységét. A Tanulmányi Osztály az igazgató oktatási helyettesének alárendeltségében a tanulmányi osztályvezető közvetlen irányítása alatt a tanulmányi ügyrend alapján látja el feladatait.

A Tanulmányi Osztály fontosabb tevékenységi körei

Oktatásigazgatási feladatrendszeren belül az osztály munkatársai hajtják végre a teljes körű dokumentációkezelést az alap oktatásigazgatási iratok elkészítésétől a keletkezett dokumentációk archiválásáig. A feladatrendszer összetettsége miatt, teljes terjedelmében nincs lehetőség minden terület átfogó megismertetésére, viszont fontos megemlíteni a munkafolyamatok közül azokat, amelyek leginkább jellemzőek az osztályra. Folyamatos a tanulói nyilvántartások vezetése, a KIR rendszer kezelése, az adatszolgáltatási feladatok ellátása. Vannak oktatásigazgatási tevékenységek melyeket rendszeresen végeznek az osztály munkatársai. Ilyenek például az oktatásigazgatási dokumentumok szabályos vezetésének az ellenőrzései, a bizonyítvány másodlatok és tanúsítványok kiadása, s ezek nyilvántartása, valamint a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez elengedhetetlen fakultációs képzéssel kapcsolatos ügyintézés. További rendszeres tevékenység a statisztikai adatszolgáltatás, a tanulói jogviszony igazolások és az iskolalátogatási igazolások kiadása valamint a tanulói jogviszony-változással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az oktatásszervezés területén belül a Tanulmányi Osztály munkatársai koordinálják, a felvételi eljárás megindításától kezdődően a szakmai vizsgák lebonyolításáig a képzéssel kapcsolatos szervezési feladatokat, mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzések tekintetében. Ebben a folyamatban az osztály bonyolítja le a felvételi eljárást és szervezi a tanulói- vagy képzési szerződések megkötését. Elkészíti a jogviszonyba lépő tanulók és a képzésért felelős szervezeti egységek tanárainak órarendjeit, és az órarendek szerinti elméleti és gyakorlati foglalkozások végrehajtását is ellenőrzi. A Tanulmányi Osztály készíti el az osztálynaplókat és a tanulók gyakorlati képzését dokumentáló foglalkozási naplókat, rendelkezésre bocsátja a szakköri és fakultációs naplókat melyek nyilvántartását és ellenőrzését folyamatosan ellátja. A tanintézeti elfoglaltságok szervezése mellett az osztály hivatásos állományú évfolyamparancsnokai folyamatosan tartják a kapcsolatot a területi szervekkel és szervezik a tanulók gyakorlati képzését. Ennek a feladatrendszernek része, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységét támogató gyakorlati oktatók (mentorok) felkészítését is megszervezzék és lebonyolítsák. Az oktatásszervezés fontos eleme a pedagógusok munkáját segítő módszertani támogató tevékenység melyet, tanóra ellenőrzések keretében és továbbképzések szervezése során végez az osztály. A tanulmányaikat befejező végzős állomány számára a Tanulmányi Osztály szervezi a komplex szakmai vizsgát, s készíti el az államilag elismert végzettséget tanúsító teljes dokumentációt. A képzés végeredménye, hogy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal hagyhatják el intézményünket azok a képzésben résztvevők, akik minden tekintetben meg tudtak felelni az elvárásoknak és a támasztott követelményeknek.

Oktatástámogató tevékenységi körében a Tanulmányi Osztály biztosítja a tanév során a szükséges központi és saját kezelésben előállított jegyzetállománnyal történő ellátást az oktatók és a tanulók számára. A képzés magas színvonalának megőrzése érdekében az osztály működteti a több mint 50 000 példánnyal rendelkező intézményi könyv és jegyzettárat, ahol folyóiratokat, kiadványokat, szakmai és szépirodalmi könyveket valamint multimédiás tartalmakat bocsát az érdeklődők rendelkezésére. További, az oktatást és a mindennapos kommunikációt segítő technikai szolgáltatást biztosítanak a Tanulmányi Osztály oktatás technikusai a zártláncú audio-információs és hálózati video-rendszer működtetésével, a szituációs kabinetek technikai felügyeletével és az iskolai események, rendezvények dokumentálásával és archiválásával. Támogató tevékenységi körében az osztály évfolyamparancsnokai és szakoktatói szervezik a tanulói állomány, oktatási időn túli elfoglaltságát, a különböző kulturális rendezvények szervezésével és sport rendezvényeken való részvétel lehetővé tételével.

Nagyon röviden így foglalható össze a Miskolci Rendvédelmi Technikum Tanulmányi Osztályának a feladatrendszeréből fakadó, főbb tevékenységi köre és a szervezeti egység dolgozóinak feladatrendszere.

A Tanulmányi Osztály állománya és elérhetőségei, valamint a tanulói állomány és a területi szervek számára az ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

Osztályvezető:
Kerek Melinda
1. ép. 2. em. 203/2. BM: 5020

REFESZ képzések:
Kőhalminé Mizsei Orsolya r. alezredes kiemelt főreferens
1. ép. 2. em. 202. BM: 5022

Évfolyamparancsnokok:
Antal Attila r.őrnagy
2. ép. fsz. 5. BM: 5031

Pala Albert r. őrnagy
2. ép. fsz.4/B. BM: 5032

Szakoktatók:
Zagyi Gábor r. törzszászlós
Éliás Péter r. törzszászlós
2. ép. fsz. 3. BM: 5033

Előadók:

Bánszkiné Görcsös Andrea főelőadó
1. ép. fsz. 14. BM: 5012
felvételi ügyintézés, tájékoztatás, információ az iskoláról; nyílt napok szervezése, végrehajtásának koordinálása; részvétel pályaválasztási kiállításokon, pályaorientációs napokon; Romaügyi referens

Teráz-Nagy Zsuzsa főelőadó
1. ép. fsz. 3. BM: 5014
vizsgaszervezés, javítóvizsgák, D.A.D.A., mentességek

Takács Lászlóné főelőadó
1. ép. fsz. 6. BM: 5017
KRÉTA adminisztráció, szakkörök-, fakultációk nyilvántartása, bizonyítványok, bizonyítvány másodlatok kiadása

Csoltkó Józsefné főelőadó
1. ép. fsz. 6. BM: 5018
tanulói jogviszonnyal, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézések, MRFK-humán kapcsolattartó, KIR és SZIR adatkezelés

Dr. Nagy Gergely István főelőadó
1. ép. 2.em. 209. BM: 5023

Alváriné Szűcs Gabriella Teodóra előadó
1. ép. fsz. 9. BM: 5021
tanulói általános ügyintézés; "B" kategóriás vezetői engedély tanfolyamának ügyintézése

Fekete Andrea előadó
1. ép. fsz. 7. BM: 5025
IRK felelős

Csoltkó Roxána előadó
1. ép. fsz. 8. BM: 5019
IRK képzések, szaktanfolyamok

Patai Róbert előadó
1. ép. fsz. 14. BM: 5013
tanulói személyi anyagok ügyintézése, tanulói igazolások, beléptető kártya kiadása, könyvtári ügyintézés

Vinczéné Lövei Blanka előadó
1. ép. fsz. 5. BM: 5016
tanulói utazási költségtérítés elszámolásának ügyintézése, IRK felelős

Szijgyártó Annamária előadó
1. ép. fsz. 7. BM: 5024
IRK felelős

Oktatástechnikus:
Patai Viktor
12. ép. alagsor 1. BM: 2914
3. ép. szituációs kabinet BM: 2915

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Felettes szervek

Írta:

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

A technikum irányító szervének megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

A technikum fenntartójának megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Elérhetőségei

A technikum középirányító szervének megnevezése, székhelye:
Országos Rendőr-Főkapitányság 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Elérhetőségei

Átruházott irányítási hatáskörök:

 1. jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot és a házirendet;
 2. a kinevezés és felmentés kivételével gyakorolja a vezető felett a munkáltatói jogokat;
 3. egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
 4. jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés;
 5. meghatározza a térítési díj és a tandíj megállapításának szabályait, valamint az adható kedvezmények feltételeit;
 6. értékeli a rendvédelmi szakképző intézmény szakmai programjában meghatározott feladatok végrehajtását és az oktatói munka eredményességét;
 7. a rendvédelmi szakképző intézmény igazgatójának javaslatára jóváhagyja az adatt tanévben
  - szervezhető szakmai oktatások és szakmai képzések körét,
  - indítható osztályok számát,
  - alkalmazandó tantárgyfelosztást,
 8. a rendvédelmi szakképző intézmény kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint az irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése.

A középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:

 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet
hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Nyitvatartási rend

Írta:

Az iskola épületei szorgalmi időben, hétfőtől-péntekig az alábbiak szerint tartanak nyitva:

 

a) oktatási épületek 07.00 –től 16.00-ig

b) tanulói szállás épületei folyamatosan

c) könyv- és jegyzettár, internet terem és sportlétesítmények működési szabályzatuk szerint

d) konyha és étkezde 06.30-tól 18.00-ig

e) hivatali helyiségek 07.30-tól 15.30-ig

f) ügyeleti helyiségek folyamatosan.Az igazgató engedélye alapján az épületek és helyiségek ettől eltérő időpontban, illetve szombat és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolán a munkaidő a hivatali munkaidő rendszerben munkanapokon 07.30-tól – 15.30-ig tart.

csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

SZISZ

Írta:

Szakmai Ismereti Szakcsoport

A Szakmai Ismereti Szakcsoport 2005-től működik jelenlegi felépítésében. Az Alapozó Ismereti Szakcsoport által oktatott tantárgyak ismereteire építve és részben azokkal szoros párhuzamban oktatott tudásanyag átadása a fő feladatunk.

A szakcsoport alapvető feladatkörébe tartozik a rendőri munka végzéséhez szükséges rendőrszakmai ismeretek oktatása.

Ezt a szakcsoport szervezeti egységébe tartozó tantárgyi csoportok - a közrendvédelmi, a közlekedési, a határrendészeti, a csapatszolgálati és általános szolgálati, az rendőri intézkedés és lőkiképző tantárgyi csoportok - differenciálva végzik. A 31 főből álló oktatói gárdánk a tanításon kívül az oktató munkához tartozó tananyagokat is kidolgozza, de a rendőrré váláshoz elengedhetetlen nevelői tevékenységet is végez osztályfőnöki közösségként.


Szakcsoportunk az alábbi tantárgyi csoportok együtteséből alkot szerves egységet:

Közrendvédelmi tantárgyi csoport

A tantárgyi csoport alapvető célja, hogy a közrendvédelmi ismeretek oktatása során, az iskolát eredményesen befejező tanulók:

 • ismerjék meg a rendőri munka szervezeti kereteit és formáit, a korszerű munkavégzésre vonatkozó alapvető jogszabályokat, belső szabályzókat, társadalmi és szakmai elvárásokat, szabályokat, a rendőrség és az egyes rendőr jogait és kötelességeit, s mindazokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, melyek a közrendvédelmi ismeretekhez kapcsolódva, azt kiegészítve biztosítják a rendőrség különböző szolgálati ágainál és szolgálatainál meghatározott alapvető rendőri feladatok végrehajtását, a rászoruló állampolgárok segítését, támogatását,
 • legyenek képesek a rendőri intézkedések és eljárások jogszerű, szakszerű, eredményes végrehajtására, a jogsértő cselekmények felderítésére és megszakítására, a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges eredményes napi munkavégzésre, a törvényes erőszak szükségszerű és arányos, minimalizált alkalmazására, a kényszerítő eszközök, valamint a személyi szabadságot korlátozó intézkedések törvényes és szakszerű, célszerű és differenciált alkalmazására, az őr- járőr, a járőrvezető, valamint a körzeti megbízott jogszabályokban meghatározott feladatainak maradéktalan ellátására.

 

Közlekedési tantárgyi csoport

A tantárgyi csoport alapvető célja a majdani közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesi rendőri állomány, közlekedési-, közlekedésrendészeti feladatokra történő felkészítése.

A helyi tanterv és szakmai program „Közlekedési ismeretek” elnevezésű tananyagegységei – az egyes modulokban – a tárgykörhöz tartozó azon ismeretanyagok oktatását határozzák meg, amelyek döntően a Rendőrségről szóló törvényben felsorolt közlekedésrendészeti intézkedések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek nagyrészt olyan közlekedési alapismeretek, amelyeket különböző szinten valamennyi rész-szakképesítéssel, szakképesítés-elágazással kibocsátott tanulónak el kell sajátítania.

A tantárgyi csoport felelőssége, hogy a Rendőrség állományába kerülő tiszthelyettesek képesek legyenek az adott szakterület napi szolgálatellátásával összefüggő közlekedésrendészeti-, közlekedési jellegű feladataikat a hatályos közlekedési jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásával biztonságosan és szakszerűen végrehajtani.

Közlekedés tantárgy megtekintése a Youtube-on

 

Határrendészeti tantárgyi csoport

A tantárgyi csoport fő célkitűzése, hogy olyan szakembereket képezzen, akik alkalmasak lesznek a Rendőrség hivatásos tagjaként, elsősorban a határrendészeti szolgálati ághoz tartozó különböző szolgálati beosztásokban hatékonyan ellátni a határrendészeti jellegű feladatokat. A végzett tanulók a Rendőrség határrendészeti szerveinél a schengeni külső határokon a határforgalom ellenőrzését, valamint a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyek közötti területek őrizetét látják el. A rendőrség mélységi mobil egységeinél az illegális migráció ellen az ország teljes mélységében látnak el idegenrendészeti feladatokat.

Magyarország schengeni övezetbe történő csatlakozását, valamint a határőrségnek a rendőrség szervezetébe történő integrálását követően a határrendész képzést is át kellett alakítani. A mai kor rendőrének ugyanis meg kell felelnie a schengeni elvárásoknak akkor is, ha schengeni külső határon határrendészeti kirendeltségen szolgál, de akkor is, ha a rendőrség egyéb, országos, területi, vagy helyi szerveinél, határszakasszal nem rendelkező rendőrkapitányságán teljesít szolgálatot. Ebből kifolyólag valamennyi rendőr tanulónak fontos a határrendészeti ismeretek elsajátítása.

Fókuszban a gyakorlatias oktatás áll. A tanulók a tanórákon megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább. A gyakorlatias oktatást technikailag jól felszerelt határrendészeti, szituációs szakkabinet segíti.

 

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató tantárgyi csoport

A rendőrképzésben a tanuló leghamarabb az általános szolgálati ismeretek tantárggyal találkozik. Mint általában a fegyveres szerveknél a fegyelem, a csapatmunka alapvető követelmény. Az általános szolgálati ismereteken belül az alaki ismeretek elsajátításával érjük el azt az egységességet, melyek a fegyelmet sugározzák a kívülálló szemlélők számára. Az alaki ismeretek nem csak az egyén és az alakzatok mozgásformáját szabályozza, hanem a szervezeten belüli kommunikációt alárendelt és feljebbvaló között, a kölcsönös tiszteletadás és magatartás formáját. Az iskolánkra kerülő tanulóknak nagyon gyorsan szocializálódnia kell a rendőrségi szervezethez, melyet e tantárgyat oktatók segítségével tehetnek meg.

A csapatszolgálati képzés során ismerkedik meg a tanuló igazán a rendőri csapaterő fogalmával, összetételével, valamint a rendőri csapatszolgálati feladatokkal. Minden tanulónak meg kell ismerkednie azzal, hogy az egyes csapattevékenységben milyen részfeladatot kell ellátnia ahhoz, hogy a rendőri munka gördülékenyen folyjon. A képzés során így elsajátíthatják a zárás, kutatás, üldözés, ellenőrző átengedő pont (EÁP), személyvédelem, szállítmány és utasbiztosítás, tömegoszlatás és egyéb rendezvénybiztosítás, biztosító szolgálatokkal kapcsolatos feladatokat.

 

Rendőri intézkedés és lőkiképző tantárgyi csoport

A tantárgyi csoport célja megismertetni a tanulókkal szituációkon keresztül a rendőri fellépés módját, a kulturált viselkedés formáját az intézkedések során kialakuló konfliktushelyzetek kezelését, s erősíteni a szolgáltató jellegű hatósági fellépés magatartási formáját.

Rendőri intézkedés

Az elméleti tárgyak - elsősorban a közrendvédelem, kommunikációs ismeretek-, valamint néhány gyakorlati foglalkozás - elsősorban a rendőri önvédelem, lőkiképzés - komplexen, gyakorlati szituációkba történő átültetése ezen tantárgy keretein belül valósul meg.

A foglalkozások lebonyolítására a szituációs kabinetben van lehetőség. Itt olyan helyszíneket alakítottunk ki, rendeztünk be, ahol a valóságos szolgálatteljesítés során leggyakrabban kell a rendőröknek intézkedniük. Megtalálható itt az urbanizált világ csaknem valamennyi eleme: közterület /park, utca,/ bolt, magánlakás, bank, szórakozóhely. Minden egyes helyszín más-más intézkedési taktikát követel meg a rendőröktől, így tanulóinkat is ennek megfelelően készítjük fel az ott történő intézkedésekre.

Az egyes helyszínek be vannak kamerázva, hangosító eszközökkel felszerelve, így a szituációk technikai eszközökkel történő rögzítésére is lehetőség nyílik. A foglalkozások során a tanulóknak - az elméleti ismereteikkel szinkronban álló – intézkedési élethelyzeteket kell megoldaniuk, amelyek rögzítése az előzőekben ismertetett módon történik. A feladat végrehajtását követően a foglalkozás vezetőjének vezetésével ezeket osztályközösségi szinten kiértékeljük és az esetleges hibákat kijavítjuk.

A képzés végéhez közeledve tanulóinknak lőfegyver használattal kapcsolatos szituációkat is meg kell tudni oldaniuk, amire a kabinetben szintén lehetőség nyílik, természetesen az erre a célra kialakított speciális simunition védőfelszerelésben és speciális fegyverekkel.

Lőkiképzés

A tantárgy magában foglalja a fegyverek fejődésének történetét, a ballisztikai ismereteket, az egyes rendszeresített fegyverek műszaki ismeretét, ezen fegyverek biztonságos kezelésének és használatának elsajátítását, valamint az éleslövészetet is.

A rendőrökkel szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy szolgálati fegyverüket biztonságosan tudják kezelni azt, ha szükséges akár éles helyzetben is a jogszabályi feltételek fennállása esetén képesek legyenek használni. Erre csak akkor lesznek képesek, ha ismerik a rendszeresített szolgálati fegyverek megfelelő műszaki, kezelési szabályait és ballisztikában is járatosak.

Készségszintű, magabiztos fegyverkezelés szükségeltetik és ráadásul a működésekor fellépő esetleges hibákat is el kell tudnia hárítania a rendőrnek.

Az elméleti tudás a lőgyakorlatokon szilárdul meg. Ennek során tanulóink különféle nehézségű próbákat állnak ki, melynek eredményeként stresszhelyzetben is képesek lesznek a különböző szolgálati fegyverekkel azok biztonságos, jogszerű és szakszerű használatára.

Lőkiképzés


A szakcsoport állománya:

Osztályvezető:
Stirminszki József r.alez.

Mesteroktatók:
Garadnai Ottó r.alez.
dr. Zachar Gábor r.alez.
Nagy Attila r.alez.

Kiemelt oktatók:
Dobák István r.alez.
Fónagy István r.örgy.
Jakab Krisztián r.szds.
Kláben Tamás r.alez.
Koleszár Zoltán r.alez.
Kovács Tamás r.alez.
Polgári Erika r.őrgy.
Pongrácz Péter r.őrgy.
Szternai János Tamás r.őrgy. (c.r.alez.)
Tóth Károly r.őrgy.
Vascsák Róbert r.szds.
Visóczki László r.alez.
Zajácz István r.alez.

Oktatótisztek:
Dimény Gábor r.szds.
Császár Erzsébet r.szds.
Goda Viktor r.szds. (c.r.őrgy.)
Kemény Beáta r.szds.
Molnár Ágnes r.őrgy.
Németh Gábor r.szds. (c.r.őrgy.)
Szemán Dániel r.fhdgy.

Szakoktatók:
Hajduczki Zsolt r.tzls.
Péter Gábor r. tzls.
Szentesi Tibor r.tzls.
Szopkó Tibor László r.ftzls.

Szellemi alkalmazott:
Tar Marianna tmf. ügyviteli alkalmazott

csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

AISZ

Írta:

Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ)

Magyarország állampolgárai által, a rendvédelmi - ezen belül a rendőrségi - munkával szemben támasztott minőségi követelményeknek megfelelően, a szolgálatot teljesítő kollégáknak minden nap meggyőző szakmai és kommunikációs kompetenciákról kell tanúbizonyságot tenniük, valamint jogszerűen és szakszerűen, a konfliktusok lehető legszerencsésebb megoldására törekedve módon kell intézkedniük. A rendőri munka, különböző helyzetekben nagyfokú differenciálást és helyzetmegítélést követel meg. Ennek az elvárásnak csak abban az esetben tudnak megfelelni a szolgálatot teljesítő rendőrök, ha az oktatási intézményekben megfelelő szakmai képzésben részesülnek.

A képzés során a rendvédelmi technikum alapfeladata a rendvédelmi, és a rendőri szakma elsajátítását megalapozó elméleti ismeretek és készségfejlesztő tantárgyak oktatása, a szakmai tudás sokoldalú elmélyítése.

Az oktatás végrehajtása során az oktatókat tantárgyanként – a színvonalasabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében - munkaközösségekbe szerveztük.

A munkaközösség, a szakcsoport jelenlegi struktúrájának kialakulásához azonban több fejlődési szakaszon kellett átesnie, amely szakaszok egybeesnek a rendészeti szervek szervezeti fejlődésével.

1993-tól 1998-ig az iskola állománytáblájában tanszékek formájában jelent meg a Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék és az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék.

A Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék tanári állománya oktatta a nyomozástani ismeretek, a jogi és közigazgatási ismeretek, büntetőjogi ismeretek és a szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek tantárgyakat.

Az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék tanári állománya oktatta az informatika, híradástechnika, gépírás, idegen nyelv, az intézkedés lélektan és rendvédelem története tantárgyakat.

Az 1998-as évtől 2000-ig a tanszék elnevezés szakcsoporttá változott, a nevek és az oktatott tantárgyak azonban maradtak.

A 2000-es évektől az egyes oktatott tantárgyak elnevezései változtak, megjelent a társadalom és kommunikációs ismeretek, a jogi ismeretek összefoglaló elnevezés. A gépírás oktatása megszűnt, mint önálló tantárgy, beépült az informatika oktatásába.

A szakcsoport 2004. szeptember 01.-től Alapozó Ismereti Szakcsoport elnevezéssel működik.


Jelenleg a szakcsoport tanárai által oktatott tantárgyak:

- jogi ismeretek,
- rendészeti igazgatási ismeretek,
- bűnügyi ismeretek,
- idegen nyelv,
- társadalom kommunikációs ismeretek,
- informatikai ismeretek
- rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek.

Az általunk oktatott tantárgyak során a tanulók megismerik a szolgálati tevékenységhez szükséges mértékben az állam- és jogtudományok alapvető területeit, azok legfontosabb fogalmait, a büntető anyagi és eljárási jogszabályok és a szabálysértési törvény általános és különös rendelkezéseit. Az egyes bűncselekmények és szabálysértések társadalmi megítéléséhez szükséges jogi kategóriákat és szankciókat, az egyes jogsértő magatartásokat, a megfelelően differenciált, kellő mértékű visszatartó erőt gyakorló rendőri intézkedések és eljárások szabályait, a szükséges szankcionálás eljárási módjait, kereteit.

A képzésben résztvevők képesek lesznek az egyes jogsértő cselekmények gyors felismerésére, a cselekmények megelőzésére, megakadályozására, megszakítására és felderítésére, illetve az erre irányuló differenciált intézkedések végrehajtására, a rendészeti információs rendszerek és eszközök kezelésére, biztonságos használatára, a rendszeresített rendőrségi ügyiratkezelő programok használatára.

Alkalmazni tudják rendkívüli esemény, váratlan helyzet esetén a végrehajtandó intézkedéshez kapcsolódó konfliktus- és stressz-kezelési technikákat, megismerik ennek pszichológiai hátterét. Képesek lesznek a társadalmi folyamatokban eligazodni, a különböző devianciákat felismerni, a társadalmi elvárásnak megfelelően viselkedni, erkölcsös magatartást tanúsítani, a társadalom közösségeivel, az ügyfelekkel helyesen és jól kommunikálni, differenciáltan és kulturáltan intézkedni, konfliktusmentesen együttműködni, ezáltal pozitív társadalmi elismertséget és megítélést elérni.

Az elsajátított szakmai ismereteket a tanulóknak kombinálniuk kell az idegen nyelvi ismeretekkel az eredményes intézkedés érdekében. Képessé válnak a külföldi személyt a legáltalánosabb témákban, mindennapi beszédhelyzetekben felvilágosítani és különböző szituációkban intézkedést végrehajtani, a leggyakoribb utasításokat érthetően a külföldi tudomására hozni.


A szakcsoport állománya:

Osztályvezető
Rák László c. r. alezredes
osztályvezető

Idegen nyelv – Társadalom-kommunikációs ismeretek munkacsoport
Baginé Urszin Mária oktató
Baloghné Kanyó Ágnes oktató
Habony Ildikó oktató
Király-Fóris Anett oktató
Lukovics Gézáné oktató
Patolts Ágnes oktató
Szendrei Beatrix oktató

Informatikai ismeretek munkacsoport
Papp Orsolya c. r. alezredes kiemelt oktató
Szekeresné Kiss Edit oktató
Veres Károlyné oktató

Bűnügyi ismeretek munkacsoport
Bárány Zoltán c. r. alezredes kiemelt oktató
Fenyvesi Kornél r. alezredes mesteroktató
Lükő Ádám r. százados oktatótiszt
Soltész Imre r. őrnagy kiemelt oktató

Jogi tanulási terület munkacsoport
Dr. Csóré Csilla c. r. alezredes kiemelt oktató
Löveiné Semság Márta r. alezredes kiemelt oktató
Nagyné Ozsvári Tímea r. alezredes kiemelt oktató
Tóth Géza c. r. alezredes kiemelt oktató
Dr. Nagy Ákos c. r. alezredes kiemelt oktató

Rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek munkacsoport
Balogh Zsolt oktató
Cselepák Péter r. törzszászlós szakoktató
Farkas Péter r.törzszászlós szakoktató
Fürjész István oktató
Géczi Annamária oktató
Jónás Zsolt oktató

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott
Homer Alice

szerda, 27 augusztus 2014 00:00

KOHI

Írta:

Koordinációs és humánigazgatási osztály – KOHI

A Koordinációs és Humánigazgatási Osztály (a továbbiakban: KOHI) 2008. évtől az iskola igazgatójának közvetlen alárendeltségében és irányításával működő, osztály jogállású szervezeti egység.  Vezetője az osztályvezető. Az osztály az intézmény többi szervezeti egységével mellérendeltségi viszonyban áll. Az osztály működését, feladat- és hatáskörét a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, iskolai belső normák és az igazgató utasításai határozzák meg.

A KOHI feladat- és hatásköre:

 • tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti - munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat
 • ellátja a törzsállomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat
 • végzi a törzs - és nyugdíjas állomány szociális és kegyeleti gondoskodásával kapcsolatos feladatokat
 • biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését
 • segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját
 • végzi a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat
 • gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról
 • ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét
 • figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását
 • segíti az igazgatói adminisztrációt
 • koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását
 • ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját
 • szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat
 • elemző - értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést
 • működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés - védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel.
 • jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről
 • tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért
 • együttműködik az érdekképviseleti szervekkel
 • kapcsolatot tart a társ rendvédelmi oktatási intézményekkel, területi rendvédelmi szervekkel, más hivatalos szervekkel, hatóságokkal, társadalmi szervekkel, szervezetekkel

Személyügyi igazgatás keretében továbbá:

 • végrehajtja az állományba kerülők kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, valamint az állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat
 • végrehajtja a pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat
 • kezeli a köznevelés információs rendszerét (KIR) és végrehajtja a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
 • végzi a megbízási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat
 • statisztikai jelentést, egyéb adatszolgáltatást teljesít jogszabály által előírt, fenntartó által meghatározott esetekben és meghatározott szervek részére
 • kezeli a személyügyi nyilvántartó informatikai program törzsmodul részét
 • kezeli a törzsállomány személyi anyagait, kartonjait, fogyatékanyagait

Egészségügyi szolgálat keretében továbbá:

 • végzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokkal kapcsolatos feladatokat
 • végzi, elsősegélynyújtás keretében az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat
 • végrehajtja a környezet egészségügyi feladatok ellátásához kötődő szakmai feladatokat
 • végrehajtja a szükséges nyilvántartásokhoz, jelentésekhez kapcsolódó feladatokat

Az igazgató fegyelemkezelő munkájának segítése keretében továbbá:

 • vizsgálatot tart, javaslatokat készít, előterjeszt jogszabályi keretek között, a törzsállományt érintő katonai büntető, fegyelmi, méltatlansági ügyekben, etikai eljárásokban
 • jegyzőkönyvezett kihallgatásokat, meghallgatásokat végez, átiratokat, jelentéseket készít, megkereséseket teljesít a vizsgált ügyekben
 • részt vesz az iskola állományának hivatásos tagját érintő rendkívüli esemény szemléjén és az igazgató által elrendelt bizottsági ellenőrzéseken
 • kivizsgálja az iskola állományát érintő bejelentéseket, panaszokat, javaslatot tesz büntető, méltatlansági, fegyelmi, vagy etikai lefolytatására, illetve érdemi határozatot készít, értesíti a bejelentőt a vizsgálat eredményéről
 • statisztikai adatszolgáltatást teljesít a jogszabályokban meghatározott esetekben.
 • végzi a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyek vizsgálatát, részt vesz a Nevelőtestület Fegyelmi Bizottságának munkájában, a tárgyalásokról jegyzőkönyvet, a döntésekről határozatot készít
 • kézbesíti a büntető, illetve szabálysértési ügyekben érkezett idézéseket, az idézetteket kioktatja jogaikra, kötelességeikre, nyilvántartja az idézéseket
 • értékeli, összefoglaló jelentésben, időszakonként (félévente) az iskola fegyelmi és bűnügyi, bűnmegelőzési helyzetét
 • kapcsolatot tart a központi nyomozó főügyészség területileg illetékes regionális osztályával, ügyészségi nyomozó hivatallal, a nemzeti védelmi szolgálattal és a rendvédelmi szervekkel

 


Osztályvezető:
Nemes Ferenc r. alezredes
osztályvezető

Osztályvezető helyettes:
Dr. Hanyiszkó Zsuzsa r. alezredes

Alosztályvezető:
Kovács Tamás r. alezredes

Előadók:
Dr. Balázs Szonja kiemelt főelőadó (jogi)
Juhászné Gazsi Melinda főelőadó (koordináció)
Majzik Zsuzsa kiemelt főelőadó (személyzeti - munkaügyi)
Szántóné Sipos Beáta kiemelt főelőadó (személyzeti - munkaügyi)
Sándor Eszter kiemelt főelőadó (minőségbiztosítási)

Ügykezelés:
Gyenes Gézáné ügykezelésvezető
Bartekné Frank Judit előadó

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott:
Balla-Gyenes Emőke

Ügyeletes:
Gyarmati Róbert r. törzszászlós
Gégény Róbert c. r. főtörzszászlós
Kapi László c. r. főtörzszászlós
Soós Gyula r. törzszászlós
Varga Balázs r. főtörzszászlós

Szolgálatparancsnok - helyettes:
Hován Szabolcs c. r. főtörzsőrmester
Lánczi Attila c. r. törzszászlós
Pető István c. r. zászlós
Taraszovics Zoltán r. törzsőrmester
Zolotnoky Szidónia c. r. törzszászlós

Egészségügyi szolgálat:
Farkas Istvánné Dr. Csikós Mária Márta (szakorvos)
Dr. Patkó Eszter (fogorvos)
Dr. Székely Balázs (fogorvos)
Babarcsik Andrea asszisztens (fogászati)
Tóth Anita asszisztens (általános)
Tóthné Gergely Kornélia asszisztens (pszichológiai)

 

kedd, 19 augusztus 2014 00:00

Tanulói szállások

Írta:

Tájékoztató a Miskolci Rendvédelmi Technikum szállásairól

 

A Miskolci Rendvédelmi Technikum saját szállás épületeivel tanulói számára szállás lehetőséget biztosít, az iskola területén lévő Petőfi (Miskolc, Szentpéteri kapu 78.) 3 épületében, valamint az iskola területén kívül eső Stromfeld (Miskolc Szentpéteri kapu 107.sz.) 3 épületében.

 • A Petőfi tanulói szállás épületei (2-es, 5-ös és 6-os számú épületek) jellemzően 3; 4 és 5 ágyas szobákból állnak, mely szobák tisztálkodó helyiségekkel (saját WC, zuhanykabin, mosdó, pipereszekrény) vannak ellátva.
 • A Stromfeld tanulói szállás épületeiben (20-as, 21-es, és 1-es számú épületek) 2; 3 illetve 4 ágyas szobák vannak, melyek mosdóval és pipereszekrénnyel vannak felszerelve, és szintenként található egy-egy közös vizesblokk (WC, zuhanykabin).

A Petőfi és a Stromfeld tanulói szállások épületeiben szintenként van teakonyha, melyekben biztosított a sütés-főzési lehetőség, valamint az ott elhelyezett hűtőszekrényekben az élelmiszerek tárolása. A tanulói szállások lakói számára biztosított továbbá a mosási lehetőség a tanulói szállások mosókonyháiban, valamint testedzési lehetőség az edzőtermekben.

Minden szálláson van Wi-Fi elérhetőség, és Internetszoba, melyek ingyenes Internet elérést biztosítanak.

Szállás igénylése:
A tanulói szállásokat egy kérelem formanyomtatvány leadásával lehet igényelni tanulói szerződéskötéskor, mely nyomtatványt a gondnokoknál lehet beszerezni. A leadott kérelmek és az osztály besorolás alapján történik meg a tanulók szálláselhelyezése.

A szállások rendelkezésre állnak az iskolánk érdekkörébe tartozó szaktanfolyamok és továbbképzések résztvevői számára is.

Elektromos eszközök behozatala:
A tanulói szállásokra elektromos eszközök behozatalára (TV, hűtőszekrény, laptop, éjjeli lámpa, rádió, stb.) külön engedély birtokában van lehetőség, melyekhez az Ellátási és Fenntartási osztály (13. épület) által kiadott formanyomtatvány kitöltése szükséges.

A szállásokkal kapcsolatos ügyekben Laczkó Péter és Sugár Edit ad bővebb felvilágosítást személyesen a Petőfi 13-as épület 6. irodájában; vagy telefonon az 50-85-ös melléken.

1. oldal / 2