A Miskolci Rendvédelmi Technikum szervezetén belül, - annak szerves részeként - 2008-tól működik jelenlegi struktúrájában a Tanulmányi Osztály. Az iskola más osztály jogállású önálló szervezeti egységeivel szorosan együttműködve, de önálló szervezeti egységként hajtja végre az oktatásigazgatási, oktatásszervezési és az oktatástámogatási tevékenységét. A Tanulmányi Osztály az igazgató oktatási helyettesének alárendeltségében a tanulmányi osztályvezető közvetlen irányítása alatt a tanulmányi ügyrend alapján látja el feladatait.

A Tanulmányi Osztály fontosabb tevékenységi körei

Oktatásigazgatási feladatrendszeren belül az osztály munkatársai hajtják végre a teljes körű dokumentációkezelést az alap oktatásigazgatási iratok elkészítésétől a keletkezett dokumentációk archiválásáig. A feladatrendszer összetettsége miatt, teljes terjedelmében nincs lehetőség minden terület átfogó megismertetésére, viszont fontos megemlíteni a munkafolyamatok közül azokat, amelyek leginkább jellemzőek az osztályra. Folyamatos a tanulói nyilvántartások vezetése, a KIR rendszer kezelése, az adatszolgáltatási feladatok ellátása. Vannak oktatásigazgatási tevékenységek melyeket rendszeresen végeznek az osztály munkatársai. Ilyenek például az oktatásigazgatási dokumentumok szabályos vezetésének az ellenőrzései, a bizonyítvány másodlatok és tanúsítványok kiadása, s ezek nyilvántartása, valamint a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez elengedhetetlen fakultációs képzéssel kapcsolatos ügyintézés. További rendszeres tevékenység a statisztikai adatszolgáltatás, a tanulói jogviszony igazolások és az iskolalátogatási igazolások kiadása valamint a tanulói jogviszony-változással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az oktatásszervezés területén belül a Tanulmányi Osztály munkatársai koordinálják, a felvételi eljárás megindításától kezdődően a szakmai vizsgák lebonyolításáig a képzéssel kapcsolatos szervezési feladatokat, mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzések tekintetében. Ebben a folyamatban az osztály bonyolítja le a felvételi eljárást és szervezi a tanulói- vagy képzési szerződések megkötését. Elkészíti a jogviszonyba lépő tanulók és a képzésért felelős szervezeti egységek tanárainak órarendjeit, és az órarendek szerinti elméleti és gyakorlati foglalkozások végrehajtását is ellenőrzi. A Tanulmányi Osztály készíti el az osztálynaplókat és a tanulók gyakorlati képzését dokumentáló foglalkozási naplókat, rendelkezésre bocsátja a szakköri és fakultációs naplókat melyek nyilvántartását és ellenőrzését folyamatosan ellátja. A tanintézeti elfoglaltságok szervezése mellett az osztály hivatásos állományú évfolyamparancsnokai folyamatosan tartják a kapcsolatot a területi szervekkel és szervezik a tanulók gyakorlati képzését. Ennek a feladatrendszernek része, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységét támogató gyakorlati oktatók (mentorok) felkészítését is megszervezzék és lebonyolítsák. Az oktatásszervezés fontos eleme a pedagógusok munkáját segítő módszertani támogató tevékenység melyet, tanóra ellenőrzések keretében és továbbképzések szervezése során végez az osztály. A tanulmányaikat befejező végzős állomány számára a Tanulmányi Osztály szervezi a komplex szakmai vizsgát, s készíti el az államilag elismert végzettséget tanúsító teljes dokumentációt. A képzés végeredménye, hogy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal hagyhatják el intézményünket azok a képzésben résztvevők, akik minden tekintetben meg tudtak felelni az elvárásoknak és a támasztott követelményeknek.

Oktatástámogató tevékenységi körében a Tanulmányi Osztály biztosítja a tanév során a szükséges központi és saját kezelésben előállított jegyzetállománnyal történő ellátást az oktatók és a tanulók számára. A képzés magas színvonalának megőrzése érdekében az osztály működteti a több mint 50 000 példánnyal rendelkező intézményi könyv és jegyzettárat, ahol folyóiratokat, kiadványokat, szakmai és szépirodalmi könyveket valamint multimédiás tartalmakat bocsát az érdeklődők rendelkezésére. További, az oktatást és a mindennapos kommunikációt segítő technikai szolgáltatást biztosítanak a Tanulmányi Osztály oktatás technikusai a zártláncú audio-információs és hálózati video-rendszer működtetésével, a szituációs kabinetek technikai felügyeletével és az iskolai események, rendezvények dokumentálásával és archiválásával. Támogató tevékenységi körében az osztály évfolyamparancsnokai és szakoktatói szervezik a tanulói állomány, oktatási időn túli elfoglaltságát, a különböző kulturális rendezvények szervezésével és sport rendezvényeken való részvétel lehetővé tételével.

Nagyon röviden így foglalható össze a Miskolci Rendvédelmi Technikum Tanulmányi Osztályának a feladatrendszeréből fakadó, főbb tevékenységi köre és a szervezeti egység dolgozóinak feladatrendszere.

A Tanulmányi Osztály állománya és elérhetőségei, valamint a tanulói állomány és a területi szervek számára az ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

Osztályvezető:
Kerek Melinda r. százados
1. ép. 2. em. 203/2. BM: 5020

REFESZ képzések:
Kőhalminé Mizsei Orsolya r. alezredes kiemelt főreferens
1. ép. 2. em. 202. BM: 5022

Évfolyamparancsnokok:
Antal Attila r.alerzedes
2. ép. fsz. 5. BM: 5031

Pala Albert r. őrnagy
2. ép. fsz.4/B. BM: 5032

Szakoktatók:
Zagyi Gábor r. törzszászlós
Éliás Péter r. törzszászlós
2. ép. fsz. 3. BM: 5033

Előadók:

Görcsös Andrea főelőadó
1. ép. fsz. 14. BM: 5012
felvételi ügyintézés, tájékoztatás, információ az iskoláról; nyílt napok szervezése, végrehajtásának koordinálása; részvétel pályaválasztási kiállításokon, pályaorientációs napokon; Romaügyi referens

Teráz-Nagy Zsuzsa főelőadó
1. ép. fsz. 3. BM: 5014
vizsgaszervezés, javítóvizsgák, D.A.D.A., mentességek

Takács Lászlóné főelőadó
1. ép. fsz. 6. BM: 5017
KRÉTA adminisztráció, szakkörök-, fakultációk nyilvántartása, bizonyítványok, bizonyítvány másodlatok kiadása

Csoltkó Józsefné főelőadó
1. ép. fsz. 5. BM: 5018
tanulói jogviszonnyal, diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézések, MRFK-humán kapcsolattartó, KIR és SZIR adatkezelés

Alváriné Szűcs Gabriella Teodóra előadó
1. ép. fsz. 9. BM: 5021
tanulói általános ügyintézés; "B" kategóriás vezetői engedély tanfolyamának ügyintézése

Fekete Andrea előadó, 
1. ép. fsz. 7. BM: 5025
felnőttképzés ügyintézésével megbízott

Csoltkó Roxána előadó
1. ép. fsz. 6. BM: 5017
KRÉTA adminisztráció, szakkörök-, fakultációk nyilvántartása, bizonyítványok, bizonyítvány másodlatok kiadása

Patai Róbert előadó
1. ép. fsz. 14. BM: 5013
tanulói személyi anyagok ügyintézése, tanulói igazolások, beléptető kártya kiadása, könyvtári ügyintézés

Lövei Blanka előadó, 
1. ép. fsz. 7. BM: 5025
felnőttképzés ügyintézésével és tanulói költségtérítéssel megbízott

Szijgyártó Annamária előadó, 
1. ép. fsz. 8. BM: 5019
felnőttképzésekért felelős

Oktatástechnikus:
Patai Viktor
12. ép. alagsor 1. BM: 2914
3. ép. szituációs kabinet BM: 2915

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája