A Koordinációs és Humánigazgatási Osztály (a továbbiakban: KOHI) 2008. évtől az iskola igazgatójának közvetlen alárendeltségében és irányításával működő, osztály jogállású szervezeti elem. Vezetője az osztályvezető. Az osztály az intézmény többi szervezeti elemével mellérendeltségi viszonyban áll. Az osztály működését, feladat- és hatáskörét a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, iskolai belső normák és az igazgató utasításai határozzák meg.

A KOHI feladat- és hatásköre:
-    végzi az állományba kerülők pályáztatásával, kiválasztásával, kinevezésével kapcsolatos feladatokat,
-    előkészíti az állományban lévők szolgálati viszonyát érintő munkáltatói intézkedéseket,
-    koordinálja az állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat,
-    tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti-munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat,
-    ellátja a személyi állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat,
-    végzi a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat,
-    végrehajtja a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat,
-    ellátja a minősített adatok védelmével és kezelésével kapcsolatos szakmai feladatokat,
-    ellátja intézményi szinten az adatvédelmi tisztviselő hatáskörébe tartozó feladatokat,
-    végzi a személyi- és nyugdíjas állomány szociális és kegyeleti gondoskodásával kapcsolatos feladatokat,
-    kezeli a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszert,   
-    végzi a megbízási szerződések megkötésével kapcsolatos feladatokat,
-    végzi a közfoglalkoztatotti programban alkalmazott dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos feladatokat,
-    biztosítja az állomány egészségügyi- és pszichológiai alapellátását, fogászati ellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését,
-    végzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokkal kapcsolatos feladatokat,
-    végzi és ellátja az iskolában bekövetkező balesetekhez, sérülésekhez és megbetegedésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat,
-     végrehajtja a környezet egészségügyi feladatok ellátásához kötődő szakmai feladatokat,
-    ellátja a személyi- és tanulói állomány időszakos vagy soron kívüli pszichikai alkalmasságvizsgálatához kapcsolódó szakmai feladatokat,
-    közreműködik az iskola szerződéseinek előkészítésében, megkötésében,
-    közreműködik az iskola lejárt követeléseinek behajtásában,
-    végrehajtja az iskola belső normatervezeteivel kapcsolatos koordinációs tevékenységet,
-    koordinálja az iskola közérdekű adatainak honlapon történő közzétételét és ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást teljesít,
-    tervezi, szervezi és irányítja az iskola ügyeleti szolgálatát,
-    tervezi, szervezi és irányítja az iskola tanintézeti gyakorlatát,
-    ellátja a tanulói fegyelemkezelő tevékenység keretén belül a fegyelmi eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatokat,
-    végzi az iskola saját, továbbá az iskolára átrendelt hivatásos állományával kapcsolatos fegyelemkezelő szakmai munkát,
-    végrehajtja a védelemigazgatási feladatokat,
-    ellátja az iskola minőségirányítási rendszerének hatékony működését biztosító feladatokat, részt vesz a minőségfejlesztési csoport szakmai irányításában, a feladatok koordinálásában,
-    ellátja az iskolai rendezvények szervezésével kapcsolatos feladatokat,
-    részt vesz az iskola külső-, belső PR feladatainak tervezésében, szervezésében, végrehajtásában,
-    végzi az iskola nemzetközi kapcsolataiból adódó szervezési feladatokat,
-    gondoskodik az iskola iratkezelési szabályzata szerint az iskolában keletkezett vagy iskolára érkezett iratok kezeléséről, az ügyviteli munka ellátásáról,
-    felügyeli, koordinálja, ellenőrzi az iskola szervezeti elemeinek iratkezelő tevékenységét,
-    figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételeket biztosítja,
-    segíti az igazgatói adminisztrációt,
-    végzi az elemző-értékelő munkával kapcsolatos feladatokat,
-    együttműködik az érdekképviseleti szervekkel,
-    kapcsolatot tart a társ rendvédelmi technikummal, területi rendvédelmi szervekkel, más hivatalos szervekkel, hatóságokkal, társadalmi szervekkel, szervezetekkel,
-    végrehajtja a szükséges nyilvántartásokhoz, jelentésekhez kapcsolódó feladatokat,
-    statisztikai adatszolgáltatást teljesít a jogszabályokban meghatározott esetekben

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája