Elérhető az Országos Közadatkereső oldalon keresztül is: http://www.kozadat.hu/kereso/

Általános Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelő adatai

Neve: Miskolci Rendvédelmi Technikum (a továbbiakban: MRVT)

Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78.
Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 82,
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36(46)412-060
Honlap: https://www.mrvt.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Hanyiszkó Zsuzsa r. alezredes koordinációs-és humánigazgatási osztályvezető-helyettes.
Adatvédelmi tisztviselő email címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36(46)412-060 (5006 mellék)

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlap felületén megadott adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete (a továbbiakban: GDPR, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN:32016R0679&from=EN ) 2018. május 25. napjától közvetlenül alkalmazandó.
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 114.§-118.§ (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv)
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 21.§ (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300077.tv)
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 10.§-11/A.§ ( Mt. 9.§, és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:42.§-54.§, és a 2:52.§ (2)-(3) bekezdés) (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200001.tv)
 • A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatsásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 256.§ , 272.§-276.§ és a Hszt. 1. sz. melléklete (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1500042.tv)

3. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelést végző szerv adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
 • pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
 • a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
 • adatai kezelése ellen tiltakozhat,
 • kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelő szervnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

 • milyen célból kezeli,
 • mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
 • mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
 • milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
 • amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
 • jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az adatkezelő szerv annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb husznöt napon belül válaszol.  Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az adatkezelő szerv megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölésre kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján kellett megtagadni a tájékoztatást, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Az adatkezelő szerv csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az adatkezelő szerv az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő szerv az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy az adatot kezelő szerv köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
 • ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
 • számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Olyan adatnak a törlését vagy zárolását azonban az adatkezelő szerv nem végezheti el, aminek a kezelésére közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében van szükség, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel. Ezt az adatot ugyanis kötelező használni, nyilvántartania. A törlésről vagy zárolásról az adatkezelő szerv az érintettet tájékoztatja.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Jogosult arra is, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett, feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő szerv a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az adatkezelő szervet keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

4.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu Telefon: +36 (1) 391 1400; Fax: +36 (1) 391 1410; Hivatali kapu: rövid név: NAIH; KR ID: 429616918).

4.2. Bírósági eljárás kezdeményezése

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

5. Adatkezelési tájékoztatók

Az adatkezelő rendelkezik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokra vonatkozó belső normával.

Adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési tájékoztató a https://mrvt.hu weboldal látogatóiról az oldal használata során automatikusan gyűjtött és a kapcsolódó szolgáltatások során a látogatók által önként megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban.

pdf dokumentum Szolgálatvezénylés, túlszolgálat elrendelése, harcérték táblázat, változóbér hitelesítés

5.1. Koordinációs és Humánigazgatási terület

pdf dokumentum Személyi biztonsági tanúsítványok, felhasználói engedélyek és titoktartási nyilatkozatok nyilvántartása

pdf dokumentum Kulcsdobozok és pecsétnyomók nyilvántartása

pdf dokumentum Követelések érvényesítéséhez szükséges adatkezelés

pdf dokumentum Jogi képviselet ellátása során történő adatkezelés (polgári peres és nemperes ügyekben bíróságok és más hatóságok előtt)

pdf dokumentum Vagyonnyilatkozattal rendelkezők nyilvántartása

pdf dokumentum Egészségügyi és pszichológiai alapellátás során történő adatkezelés

pdf dokumentum Egészségi és Pszichológiai alkalmasság vizsgálatok során történő adatkezelés

pdf dokumentum Kép-, hang- és mozgóképfelvétel készítése, felhasználása és közzététele a Miskolci Rendvédelmi Technikumot népszerűsítő egységes megjelenést biztosító toborzóanyagokon (rollup banner, kínáló pult, sajtófal).

pdf dokumentum Külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával és külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Sajtómunkatársak nyilvántartása

pdf dokumentum Közösségi oldalak üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelés (Facebook, Instagram, YouTube)

pdf dokumentum A hivatásos állomány személyügyi nyilvántartása

pdf dokumentum Munkaviszonyban álló személyek személyügyi nyilvántartása

pdf dokumentum Fogyaték-növedék nyilvántartás

pdf dokumentum Szociális segélykérelmekkel, kegyeleti gondoskodással kapcsolatos adatok

pdf dokumentum A technikum vagyonkezelésében álló létesítményekbe történő be- és kiléptetéssel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Értesítési névjegyzék

pdf dokumentum Fegyelmi felelősség elbírálására irányuló eljárások lefolytatása során történő adatkezelés

pdf dokumentum Fegyelemkezelő adatállomány (MRVT hivatásos állományú beosztottai tekintetében)

pdf dokumentum Fegyelemkezelő adatállomány (MRVT tanulói állománya vonatkozásában)

pdf dokumentum Meghagyással kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum MRVT személyi és tanulói állományának azonosíthatóságával kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Talált tárgyakkal kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Tanintézeti gyakorlatot ellátó tanulók nyilvántartása

pdf dokumentum Ügyeleti fegyverszoba kimutatás, fegyverkiadás- visszavételezés nyilvántartása

pdf dokumentum Ügyeleti jelentőszolgálati rendszer működtetése során megvalósuló adatkezelés

pdf dokumentum Fogászati alapellátás során történő adatkezelés

pdf dokumentumÉrintetti tájékoztató panasz, közérdekű bejelentés, valamint belső visszaélés-bejelentés kezelése

 

5.2. Gazdasági terület 

pdf dokumentum A 3 napot meghaladó felmentési napok számával járó balesetekről készült jegyzőkönyv

pdf dokumentum Alkoholszondás ellenőrzés lefolytatásáról szóló nyilvántartás

pdf dokumentum Balesethez kapcsolódó jegyzőkönyv sérült és tanú meghallgatásáról

pdf dokumentum Baleseti nyilvántartás

pdf dokumentum Határozat a baleset minősítéséről

pdf dokumentum A munkavédelmi képviselő éves továbbképzésének nyilvántartása

pdf dokumentum Munkavédelmi oktatáshoz szükséges adatkezelés

pdf dokumentum Rákkeltő anyagokkal dolgozó személyek nyilvántartása

pdf dokumentum RobotZsaru Ruházati modul

pdf dokumentum A Miskolci Rendvédelmi Technikummal szállás tartós használatára vonatkozó megállapodást kötő személyek nyilvántartása

pdf dokumentum Szerződés létesítése, kapcsolattartás, szerződés teljesítése, szerződésben állók nyilvántartása

pdf dokumentum MRVT WiFi hálózat magáncélú használata

pdf dokumentum Képzéshez, felvételihez és próbafelvételihez szükséges felhasználói fiókok létrehozása

pdf dokumentum Tanulói laptopnyilvántartás

pdf dokumentum A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultság/szerepkörkérő lap

pdf dokumentum A rendőrségi dolgozók személyes adatainak Robotzsaru rendszerben való rögzítése

pdf dokumentum Személyre kiadott fegyverzeti eszközök nyilvántartása

pdf dokumentum Jármű Követő Rendszer adatkezelése (JKR)

pdf dokumentum EduID és eduroam szolgáltatáshoz szükséges felhasználói nyilvántartás

pdf dokumentum Szenyor fotó és aláírásminta készítés

pdf dokumentum Munkavégzéshez szükséges felhasználói fiókok létrehozása

pdf dokumentum MRVT területének bejövő / kimenő gépjármű és személyi forgalmának kamerás megfigyelése

pdf dokumentum MRVT területén lévő gépjárműparkolók kamerás megfigyelése

pdf dokumentum MRVT területének vagyonvédelme, vagyonvédelmi járőrútvonalainak kamerás megfigyelése

pdf dokumentum MRVT területén lévő szállásépületek közös használatú folyosóinak kamerás megfigyelése

pdf dokumentum MRVT Sport Egyesületének üzemeltetésében lévő kondicionáló terem és berendezéseinek kamerás megfigyelése

pdf dokumentum A rendszámfelismerő kamera által rögzített adatok alapján a gépjárművel történő munkába járás szúrópróba szerű ellenőrzése

pdf dokumentum Cafetéria-igénylés nyilvántartása

pdf dokumentum Központosított illetményszámfejtési rendszer (KIRA)

pdf dokumentum Társadalombiztosítással összefüggő nyilvántartás

pdf dokumentum Képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg, látásjavító szemüveg és kontaklencse készítésével kapcsolatos költségek térítésével összefüggő adatkezelés

pdf dokumentum Illetményelőleg-kérelmek nyilvántartása

pdf dokumentum Vevőszámlák kezelésének nyilvántartása

pdf dokumentum Leltárfelelősök nyilvántartása

pdf dokumentum Vagyonkataszter

pdf dokumentum A munkaviszony alapján kapott munkabérből történő levonás

 

5.3. Oktatási terület

pdf dokumentum Fizikai alkalmasságvizsgálatok során történő adatkezelés

pdf dokumentum Esélyegyenlőségi munkaidőkedvezményekkel kapcsolatos nyilvántartás

pdf dokumentum Felvételi eljárás

pdf dokumentum Tanulói szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Szakképzéssel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Tanulói utazási költségtérítéssel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Oktatási igazolvánnyal kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Mentor nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum "B" kategóriás vezetői engedéllyel kapcsolatos adatkezelés

pdf dokumentum Hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos adatkezelés, nyilvántartás

pdf dokumentum Egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek képzése és vizsgáztatásával kapcsolatos nyilvántartás

pdf dokumentum E-Kréta (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer szakképzési és felnőttképzési modul) működtetése során kezelt adatok nyilvántartása

pdf dokumentum A Foglalkozási Naplóval kapcsolatos adatok nyilvántartása

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája