Elérhető az Országos Közadatkereső oldalon keresztül is: http://www.kozadat.hu/kereso/

I. Közzétételi egység:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 344. § (1) bekezdése alapján:
 
2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:  nem releváns;
3. a térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei: nem releváns;
4. a szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje: nem releváns;
5. a szakképző intézmény nyitvatartásának rendje , éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai ;
7. a betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége ;
11. – évenként feltüntetve – az érettségi vizsga átlageredményei: nem releváns;
12. az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségei: egyéb foglalkozásként a kötelező foglalkozásokon kívül egyéni és csoportos, pedagógiai vagy  szakmai tartalmú foglalkozás szervezhető a technikumban. Egyéb foglalkozásként a technikum a tanulók szakmai fejlődése, a szakmákhoz szükséges  készségek fejlesztése, valamint az egészséges életvitel, a fizikális és mentális készségek fejlesztése, továbbá a közigazgatási szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében sport,  illetve rendőr szakmai tematikájú, oktatásához kapcsolódó foglalkozásokat szervez. Az egyéb foglalkozások helyszíne a technikumon belül és azon kívül is lehet. A technikumon  kívüli helyszínre egyéb foglalkozás csak rendőr szakmai tartalomhoz való kapcsolódás esetén szervezhető. A szakképzési jogszabályokban megfogalmazott, a tehetség kibontakoztatására és
felzárkóztatására irányuló kötelezettségét a technikum a kötelezően választható foglalkozások keretében is biztosítja, de erre a célra egyéb foglalkozás is szervezhető.

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató t,
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 3. köznevelési intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje , éves munkaterv alapján a nevelési évben (tanévben) tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 7. a Szervezeti és Működési Szabályzat ot, a Házirend et és a Pedagógiai Program ot tartalmazza.


Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza (Korm. r. 23. § (3) bekezdés):

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét ,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
  /Az intézmény országos mérés-értékelésben nem vesz részt./
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat ,
 5. középiskolákban – évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 6. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

II. Közzétételi egység:

A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

 

III. Közzétételi egység:

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések

 

IV. Közzétételi egység:

Elektronikus ügyintézés

 1. Iratkezelési szabályzat
 2. Másolatkészítési szabályzat
 3. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat
MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája