Elérhető az Országos Közadatkereső oldalon keresztül is: http://www.kozadat.hu/kereso/

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

II. A szervezeti struktúra

1. A szervezeti struktúra ábrája 

III. A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége: Nem releváns

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: Nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje: Nem releváns

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége, amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik: Nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: Nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve: Nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: Nem releváns

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja: Nem releváns

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: Nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása: Nem releváns

1.5. Lapok

I. Lapok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve: Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége: Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve: Nem releváns

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

1.7. Költségvetési szervek

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye: Nem releváns

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége: Nem releváns


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

a. a szerv alaptevékenysége

b. a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök

c. szervezeti és működési szabályzat

d. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:

a. Az iskola alaptevékenysége, működési köre

b. Core activity of the school

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása: Nem releváns

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok 

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése: Nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása: Nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege: Nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás: Nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő: Nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő: Nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája: Nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás: Nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről: Nem releváns

III. Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése: Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása: Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás: Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke: Nem releváns

IV. A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke

2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja: Az adatvédelmi tisztviselőn keresztül

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

V. Nyilvános kiadványok

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei: Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása: Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja: Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye: Nem releváns

VI. Döntéshozatal, ülések

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje: Nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés módja: Nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: Nem releváns

4. A testületi szerv ülésének helye: Nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje, valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói: Nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje, valamint nyilvánossága: Nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje: Nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje: Nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: Nem releváns

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása: Nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma: Nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza: Nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok: Nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota: Nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: Nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól: Nem releváns

VIII. Pályázatok

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

IX. Hirdetmények

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények: Nem releváns

X. Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve: Koordinációs és Humánigazgatási Osztály

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve: Dr. Hanyiszkó Zsuzsa r. alezredes

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Nem releváns

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: Nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Nem releváns

XI. Közzétételi listák

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

I. Közzétételi egység:

Köznevelési tárgyú adatok:

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése alapján (lásd: http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.227800)

Szakképzési tárgyú adatok:

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 344. § (1)-(2) bekezdései alapján (lásd: https://njt.hu/jogszabaly/2020-12-20-22)

II. Közzétételi egység: A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. melléklet 13. pontja alapján. (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143097.375388)

III. Közzétételi egység: Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. melléklet 14. pontja alapján. (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143097.375388)

IV. Közzétételi egység: Elektronikus ügyintézés

1. Iratkezelési szabályzat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján. (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=23938.361884)

2. Másolatkészítési szabályzat: Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet 55. § (8) bekezdése alapján. (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=199341.370842

3. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat: Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőkhöz kapcsolódó követelményekről szóló 137/2016. (VI.13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195858.342128)

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

I. Közzétételi egység: Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó

A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás 14. és 15. pontja alapján. (lásd: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131190.369973)

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: Nem releváns

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai: Nem releváns

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Nem releváns

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk: Nem releváns

V. Működési statisztika

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk: Nem releváns

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

II. Számviteli beszámolók

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

III. A költségvetés végrehajtása

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve: Nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja: Nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege: Nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye: Nem releváns

III. Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV. Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok: Nem releváns

V. Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei: Nem releváns

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések:

1. EU támogatásával megvalósuló fejlesztések

2. Nettó 100 millió feletti EU-s társfinanszírozással lebonyolított pályázat alapján történő kifizetés

VII. Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

 

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája