2010-es évek (folytatás)

2013 szeptemberétől a Belügyminisztérium elvárásának megfelelően jelenléti és online képzés formájában megkezdtük az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyek képzését. Ebben a képzésben többek között hivatásos vadászok, halászati őrök, közterület-felügyelők, mezőőrök, erdészeti- és jogosult erdészeti szakszemélyzeti tagok, természetvédelmi őrök vettek részt.

Az iskola Minőségirányítási Programját a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2009-ben tovább formáltuk. Ekkor jelentek meg a dokumentumban a vezetői feladatokat ellátó és pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, az értékelés rendje, továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusa és módszerei. Az IMIP 2011-2014-re szóló átdolgozott változatát 2011-ben a fenntartó Belügyminisztérium hagyta jóvá, amely már a nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak teljesítményértékelésének szabályozását is tartalmazta.

Iskolánk oktatási területen meglévő kettős elvárás-rendszernek való megfelelése a minőségbiztosítás területén is jelen van. A köznevelési elvárás-rendszernek megfelelően az IMIP szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetjük, de ugyanakkor a felnőttképzés szabályrendszerének megfelelő minőségbiztosítási feladatokat is teljesítjük. A felnőttképzés szabályai szerinti Minőségirányítási Rendszerünket 2014-ben auditáltattuk, és erre 2018. évben is sor kerül.

Természetesen mindemellett mindenkor meg kell felelnünk a belügyi, rendőrségi minőségirányítási szabályoknak, az azokból adódó szervezeti és egyéni teljesítményértékelési követelményeknek is. A nagy rendszerek intézményen belüli koherens működésének megvalósítása minden esetben teljes átgondolást és önálló szabályzás kidolgozását tette szükségessé számunkra.

2015-től iskolánk és a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között egyre szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki, amelynek eredményeként nem csupán a tűzoltó alapozó képzéseket, hanem a tűzvizsgáló, valamint 2016-tól kezdve a veszélyes áruszállítást ellenőrző katasztrófavédelmi szakemberek számára is felkészítést végzünk bűnügyi ismeretekből.

A fokozódó migrációs nyomás ellensúlyozása érdekében Magyarország Kormánya 2016-ban 3000 fős létszámbővítés mellett döntött. A leendő "határvadászok" hadrendbe állítását a felnőttképzésben folytatott őr-járőrtárs részszakképzés megszerzésére irányuló képzésnek kellett megelőznie, amelynek előkészítésében és lebonyolításában iskolánk oroszlánrészt vállalt. Az első határvadász csoportok 2016 novemberében kezdték meg az ország több pontján a hat hónapon át tartó tanulmányaikat. Nemcsak helyt adtunk a képzésnek, hanem iskolánk oktatásigazgatási és módszertani felügyeletet is gyakorolt a Hajdú- Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságok állományának bevonásával végrehajtott kihelyezett képzések során.

2017 elejétől 2018 nyaráig az Északkelet-magyarországi rendőri szervek alosztályvezetői, osztályvezető-helyettesi, illetve alosztályvezető jogállású őrsparancsnoki beosztásban tevékenykedő vezetői számára szerveztünk három hetes vezetői kompetenciafejlesztő továbbképzéseket.

2016. szeptember 1-jétől a magyar szakképzési rendszer jelentős módosításokon ment keresztül. Ennek egyik szegmense a köznevelés intézményrendszerének változása volt, amelynek keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint iskolánk megnevezésében változtatás vált szükségessé.

2017. május 16-i hatállyal a Belügyminiszter iskolánk nevét Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumra változtatta.

2017-ben a képzés kerettanterve, pedagógiai programja változott. Szeptembertől új képzés indult, melynél elvárás volt, hogy a tanulók 13 alapvető rendőri intézkedés gyakorlatban történő végrehajtására legyenek felkészítve már az első tanév végi szakmai gyakorlat időpontjára. Szükségességét indokolta, hogy a Hszt. által lehetővé tett lehetőséggel a Rendőrség élt, és a tanulókat az első tanév befejezését követően próbaidő kikötésével hivatásos állományba vette.

2018-ra a Rendőrség állományában nagy létszámban gyűltek fel a rész-szakképesítéssel rendelkező tiszthelyettesek. Iskolánk 2018-2021 között a teljes szakképesítés megszerzése érdekében számukra iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében rendszeresen indította a képzéseket, és ezzel évente több száz fő számára teremtette meg a hosszú távú rendőri munkavégzés lehetőségét.

A 2019. július 1-jétől rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé átalakuló Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) (korábban: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) korábbi köztisztviselői hivatásos állományba történő kinevezése okán ezen állományviszonyban lévők oktatásában, a képzési program kidolgozásában és a szakmai vizsgák szervezésében jelentős szerepet vállalt iskolánk. Oktatói állományunk számára hasznos volt a diplomával rendelkező tiszti állomány rendőri munkára történő felkészítése, mely az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium megszűnését követően 2020 nyarán jelentős vizsgaszervezési feladatok ellátását is eredményezte számunkra mind Miskolcon, mind Remeteszőlősön.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája