A MISKOLCI RENDVÉDELMI TECHNIKUM TÖRTÉNETE
1976 - napjainkig

 

1972-ben a Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség új tervet dolgozott ki a rendőrképzés színvonalának és rendszerének javítására. Ebben az Alapfokú Rendőriskola tananyagának korszerűsítését és újabb rendőrtiszthelyettes-képző iskolák alapítását írták elő (ekkor még ezen a néven működött rendőrképző intézmény). Így jött létre 1976-ban Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen és Csopakon tiszthelyettesi iskola.

Intézményünk elődjében 150 fős tanulói és 23 fős dolgozói létszámmal indult meg a képzés.

Megújították a nevelési, oktatási alapdokumentumokat, új tantervek, tanmenetek születtek, kötelezővé tették az óravázlatok készítését is. Megjelentek az oktatástechnikai eszközök, a személyi feltételek javítása érdekében kidolgozták a tanári képzés fejlesztési koncepcióját.

Az 1978-79-es tanév újabb változásokat hozott. Az új megoldás szerint az egy éves képzési időből hat hónapot az iskolában elméleti órákon töltöttek el a hallgatók, a többit pedig az ország valamely területén úgynevezett gyakorló őrsökön. A gyakorló szolgálatról visszatérve év végi vizsga zárta a tanulmányokat. E megoldás azt eredményezte, hogy egy időben dupla létszámban lehetett rendőröket képezni. A megnövelt létszámmal járó feladatok azonban a tanítási – tanulási folyamatok minőségére károsan hatottak.

1981-ben a rendőri állomány megnövekedett létszámhiánya következtében ismét jelentős változás történt a képzésben. Kidolgozták a rövidített, 2 hónapos sorkatonai szolgálat letöltése utáni rendőri képzést, mellyel együtt a fiatalok vállalták, hogy öt évig a rendőrség állományában maradnak. A tananyag viszonylag állandó volt ebben az időszakban. Amíg korábban írást, helyesírást, fogalmazást, történelmet, földrajzot is oktattak a tanfolyamokon, addig ebben az időben az általános közismereti tárgyak már lekerültek a palettáról. A képzés bázisát a közrendvédelem, közlekedés (KRESZ, közlekedés rendészet, vezetés technika), jogi ismeretek (büntető-, szabálysértési, igazgatási jog), testnevelés, alaki-karhatalmi kiképzés, lőkiképzés, munkavédelem és egészségügy, híradástechnikai és informatikai ismeretek, Marxizmus – Leninizmus tantárgyak alkották.

Az iskolában 1980-89 között végezték a tartalékos, valamint 1980-ban és 1982-ben a körzeti megbízotti állomány továbbképzését, zászlósi beosztásra felkészítést 1983-tól folytattak.


A 90-es évek
Iskolánk a jelenlegi helyére, a Magyar Honvédség átszervezése kapcsán megüresedett Petőfi laktanyába a Rendőri Ezred 4. zászlóaljának objektumából (Stromfeld laktanya) 1992-ben költözött át, és ezzel nyert önálló elhelyezést.

Iskolánkban 1993-ban kezdődött meg az érettségire épülő, kétéves, nappali rendszerű, de a felnőtt oktatás sajátos szabályai szerinti szakközépiskolai képzés. Az évi 150 fős képzési kapacitású intézményből tervezetten 2 x 400 fős oktatási bázis alakult ki. Ezzel együtt az iskola oktatói és egyéb dolgozói létszáma is közel ötszörösére emelkedett.

A rendőrség nagyfokú létszámhiánya és a már állományban lévő alacsonyabb iskolai végzettségű rendőrök szakmai alapképzésének biztosítása az átmenet folyamatosságát tette indokolttá. Ennek érdekében az iskolán együtt volt jelen az új szakközépiskolai képzési forma és a régi 10 hónapos tiszthelyettesi alapképzés. Intézményünk az 1992-1993-as tanévben helyi és kihelyezett tagozatokon (Eger, Szécsény, Nyíregyháza, Debrecen) összesen 1240 fő, helyben 150 fő alapképzését végezte el. A szakközépiskolai évfolyam beindításának szükségessége ugyanakkor további bővítéseket indokolt, az oktatás fejlesztése mellett folytatódott az iskola területén lévő épületek rekonstrukciója.

A folyamatos rendőri létszámhiány megszüntetése érdekében parlamenti döntés született a Rendőrség létszámának 2000 fős növeléséről. 1993-ban a Parlament Honvédelmi Bizottsága a rendőri szervek létszámhiányának pótlása érdekében a bevonulás után 3 hónappal az arra jelentkező sorkatonák Rendőrséghez történő átirányítását (központi státuszra kerülő állomány), felvételét és beiskolázását támogatta.

A rendőri munkával szembeni megnövekedett követelményekből adódóan nemcsak a képzés időtartama, formája, hanem az oktatott tantárgyak száma és tartalma is folyamatos változáson ment keresztül. Az 1993. évi oktatási reformmal a korábbi képzési formákhoz képest új szakmai tantárgyak kerültek a tantervbe, illetve kiemelt figyelmet kaptak egyes, az európai elvárásoknak is megfelelő intézkedési kultúra kialakításához szükséges közismereti tantárgyak. Ennek megfelelően az alábbi tantárgyak oktatására került sor: közrendvédelem, közlekedés, nyomozástan, szabálysértési és igazgatásrendészet, csapatszolgálat, büntetőjog, jogi és közigazgatási ismeretek, lőkiképzés, rendőri testnevelés, gépírás, informatika és számítástechnika, idegen nyelv, intézkedés-lélektan, rendvédelem története, rendőri szolgálati technika, munka- és egészségvédelem, osztályfőnöki óra. A képzés teljes időtartama 3168 óra volt, melyből mintegy 2300 óra az iskolai elméleti- és gyakorlati foglalkozásokon, 800 óra pedig az első év végén és a második évben a gyakorlati képzési helyeken került megvalósításra. A rendőrképzés jogi átalakulása időben közel egybe esett a köznevelési és szakképzési jogi szabályozás megújulásával.

Az 1994-ben elfogadott rendőrségi törvény a hivatásos állományba vételt érettségihez és szakközépiskolai rendőr szakképzettséghez kötötte. E törvény hatályba lépésével a rendőr szakközépiskolák a rendőrség tiszthelyettesi utánpótlásának kizárólagos szolgáltatójává váltak.

A rendőr szakközépiskolák 1996 áprilisától az akkor létrehozott Készenléti Rendőrség alárendeltségébe kerültek, de ez az elképzelés nem vált be, ezért a belügyminiszter 1997 januárjában visszaállította az iskolák önállóságát. A tanulók a képzés első tanévének tanintézeti képzését befejezve a rendőrség hivatásos állományába kerültek kinevezésre, a második tanévben az elméleti képzés idejére vezényelték őket az iskolába.1996-ban a létszámhiány enyhítése céljából különböző alapfokú, kétszer öthónapos és egyéb tanfolyamok indultak rendőri szerveknél, amelyeket csak 1998-ban sikerült megszüntetni.

Ebben az időben került előtérbe a közösségi rendőrségi modell, a tantárgyak tartalma és szerkezete ehhez igazodott. Az 1997-ben elfogadott Központi Tanterv a korábbi struktúrával ellentétben a kétéves szakközépiskolai képzést követően csak őr-járőr beosztások betöltését tette lehetővé. Magasabb tiszthelyettesi beosztások betöltését különböző szaktanfolyamok elvégzéséhez kötötte.

1998-tól megkezdődött a Belügyminisztérium oktatási struktúrájának átalakítása, a különböző képzések és továbbképzések szervezeti, tartalmi korszerűsítése. Az iskolarendszer átalakításának megszervezése a tanintézetek aktív közreműködésével a BM Oktatási Főosztályra hárult. A meglévő rendőr tanintézetek a határőr iskolákkal (Adyliget, Sopron, Körmend) egyetemben 1999-ben integrálódtak a Belügyminisztérium szervezetébe, és 1999 augusztusában Rendészeti Szakközépiskola néven a korábbinál szélesebb feladatrendszerrel újjáalakultak.

Az intézmények, így iskolánk alapfeladata is módosult. Már nem kizárólag a rendőrség, hanem a rendvédelmi szervek részére történt és történik napjainkban is két évfolyamos, nappali és levelező tagozatos szakképzés, valamint számos át- és továbbképzés. Az iskolák alapítója és fenntartója a belügyminiszter volt, aki a szakközépiskola szakmai irányítását és felügyeletét a Belügyminisztérium Oktatási Főosztályon, míg gazdálkodásának irányítását és felügyeletét a BM Oktatási Igazgatóságon keresztül látta el.

A tanintézetek megkezdték képzési rendszerük átalakítását, a vegyes képzések (rendőr illetve határőr szakok) bevezetését. A határőr iskolák részéről Adyligeten és Sopronban, a rendőrképző intézmények esetében pedig Miskolcon szervezték meg a vegyes képzéseket. A budapesti, csopaki és szegedi iskolák továbbra is kizárólag rendőrképzést folytattak. A korábbi gyakorlattal szemben a tanulók csak tanulmányaik befejezése után kerültek hivatásos állományba, addig közterületi szolgálatellátásra nem voltak vezényelhetők, így a képzés sokkal kiegyensúlyozottabbá vált, gyakorlati idejük alatt végig mentor felügyelte munkájukat, vett részt képzésükben.


Az ezredforduló 

1999 szeptemberében elsőként intézményünkben indult be a rendőr szakképzéssel párhuzamosan a határrendész szakképzés is. Az alapképzés mellett 1998-tól megkezdődtek a szaktanfolyami képzések is (körzeti megbízotti, járőrvezetői, bűnügyi nyomozói és vizsgálói). 2000-ben jóváhagyták a rendőr és határrendész szakirányú képzések Központi Programját. E központi programok alapja a miskolci iskolában már beindult kísérleti évfolyam tanterve volt. A programok bevezetésére 2001-től került sor.

Ugyancsak 2001-ben hagyták jóvá, a más rendvédelmi szervektől átvett hivatásos, illetve a Belügyminisztérium köztisztviselői, közalkalmazotti állományában lévők rendőrszakmai felkészítését iskolarendszeren kívüli formában biztosító rendészeti szakközépiskolai képzés Központi Programját.

Ugyanebben az évben döntés született iskolánkban az első minőségbiztosítási rendszer bevezetéséről. Pályáztunk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére. A vezetés és a dolgozók minőségi munka iránti elkötelezettsége, az iskolai belső folyamatok szabályozásának igénye és a vezetés kitartása végül is sikerre vezetett. Így kezdődhetett meg 2002-ben sikeres pályázat eredményeként, szakértői csoport támogatásával a COMENIUS I. modell egyéni formában történő kidolgozása, bevezetése, mely program 2004-ben ért véget. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter oklevéllel ismerte el.

2003-tól az iskolarendszeren kívüli képzésben az országos és területi rendvédelmi szervek képviselőinek bevonásával Szakmai Tanácsadó Testületet működtet iskolánk. 2007-től a testület tevékenységi köre kiterjed már az iskolarendszerű képzésre is.

Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2004-től négy év időtartamra akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette az iskolát. Az akkreditációs eljárás során vizsgálták az iskola felnőttképzési tevékenységét, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi irányítási és döntési folyamat szabályozottságát. Az akkreditációt azóta folyamatosan sikeresen megújította iskolánk.

2004-ben Magyarország európai uniós csatlakozásának időszakában, az országban addig működő hét rendészeti szakközépiskola közül a szakmai vezetés három iskolát (budapesti, soproni, csopaki) megszüntetett. A rendőr és határrendész tiszthelyettes képzést ezt követően négy rendészeti szakközépiskola folytatta tovább, melyekben a rendőr és határrendész képzés párhuzamosan folyt. Adyliget, Körmend, Miskolc és Szeged azóta helyszínei a leendő tiszthelyettesek képzésének. Az intézményi struktúra átalakításával egy időben a tiszthelyettes képzés országos beválás-vizsgálatára, és ennek tapasztalatai alapján a 2000-ben bevezetett kerettantervek korrekciójára is sor került.

A rendészeti szervek állományába tartozó, rendészeti szakközépiskolai szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint a más fegyveres vagy rendvédelmi szervektől átvételre kerültek számára rendőr szakon 2004-től, határrendész szakon 2005-től kezdődött meg az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Az eltelt évek alatt sok százan szereztek ilyen módon szakképesítést.

A COMENIUS program megvalósítása során szerzett tapasztalatokat hasznosítva ekkor kezdett hozzá az iskola az intézmény Minőségirányítási Kézikönyvének kidolgozásához is, melynek alapjául az Európai Kiválósági Modellt (EFQM) választottuk, összhangba hozva azt a szakképzés európai keretrendszerével.(CQAF).

Az így létrejött MRSZKI EFQM modellt felnőttképzési szempontból 2008-ban elfogadta az akkori Szakmai Tanácsadó Testület is, melynek a szakirányító szerveken túl a megrendelő rendőri szervek képviselői is tagjai voltak. Az Iskolai Minőségirányítási Program 2005-ben készült el a 2005-2008-as időszakra vonatkozóan. Az IMIP-et 2007-ben a pedagógus teljesítményértékelés szempontjaival egészítettük ki.

A BM Oktatási Főigazgatóság irányításával megkezdett szaktanfolyami rendszer-korszerűsítés keretei között az iskola a rendvédelmi szervek bevonásával elkészítette a Körzeti Megbízotti és az Egységes Belügyi Bűnügyi szaktanfolyamok új képzési programjait.

2006 nyarától az állami irányítás szerkezetének átalakítása következtében az intézmény fenntartója a BM Oktatási Főigazgatóság helyett annak jogutódja, az IRM Oktatási Főigazgatósága lett.

Szakközépiskolánkban 2008 szeptemberétől bevezetésre került az Európai Unió és a magyar szakképzési keretrendszer elvárásainak megfelelő kompetencia alapú moduláris rendőr szakmai képzés.

2008-ig, a Rendőrség és Határőrség integrációjáig önálló szakképesítésekként önálló képzési program alapján folyt a rendőr és határrendész tiszthelyettes szakmai képzés. A 2006-os Országos Képzési Jegyzékben a belügyi szándék már közös szakmai követelménymodulokat alakított ki. Ezzel 2008. szeptember 1-jétől a szervezeti integrációval párhuzamosan a képzés integrációja is bekövetkezett.

Az Országos Képzési Jegyzékben ekkor jelent meg a korábbi önálló rendőr és határrendész szakképesítések helyett a közrendvédelmi-rendőr és a határrendészeti-rendőr szakmai elágazás az egységesülő rendőr szakmán belül. Az iskolarendszerű képzés 2 éves (4 félév), nappali tagozatos, ahol a szakmai vizsgáig 3 követelménymodul tananyagtartalmát sajátíthatták el tanulóink: a rendészeti alapfeladatokat, az általános őr- és járőrszolgálati feladatokat és a két elágazásnak megfelelően a közrendvédelmi rendőri feladatokat, valamint a határrendészeti rendőri feladatokat.

2009 márciusában 100 fő hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli fiatal kezdte meg tanulmányait iskolánkban, akik 470 órás iskolarendszeren kívüli képzésben vettek részt, és július 1-től a rendőrség fegyveres biztonsági őrségének tagjaként, fegyveres biztonsági őrként kerültek foglalkoztatásra a megyei rendőr-főkapitányságokon és városi rendőrkapitányságokon. A képzés programját önállóan dolgozták ki tanáraink és úttörőként ezt a képzést is iskolánk végezte először a rendészeti szakközépiskolák közül.

A szakirányítási szinten ismételt változtatás következett be, az oktatási szakirányítási feladatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat alárendeltségében 2009 szeptemberében újonnan létrehozott Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vette át, míg a gazdasági terület irányítása az ORFK Gazdasági Főigazgatóságához került. A fenntartó azonban továbbra is az Igazságügyi és Rendészeti, majd a Belügyminisztérium maradt. Rendhagyó képzésnek adott helyt iskolánk 2009-ben 4 hét időtartamban. A képzés célja a Rendőrség bűnügyi szolgálati ágában foglalkoztatott diplomás közalkalmazottak egységes felkészítése volt. A Magyar Rendőrség 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve alapján elsőként a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában kezdődött meg a képzés, ahol az országosan tervezett 200 főből 89-en folytattak tanulmányokat. A négyhetes alapfelkészítés első állomása a rendészeti alapismeretek oktatása volt, majd a bűnügyi szakterület feladatainak ellátásához szükséges tudás elsajátításával folytatódott.


2010-es évek

2011 szeptemberében beiskolázott tanulói állomány számára lehetővé vált, hogy a korábbi közrendvédelmi-rendőr és határrendészeti-rendőr szakmai elágazásokon túl, közlekedési-rendőr, vagy bűnügyi-rendőr elágazáson is tanulhasson. Ezzel a korábbi úgynevezett generális rendőrképzés helyett, a speciális rendőrképzés vette kezdetét. A tanulók az utolsó oktatási félévben lévő modulban szakosodtak és szakosodnak ma is, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti és bűnügyi szakirányba.

2012-ben kezdetét vette az új rendészeti életpálya modell bevezetése, melynek első lépése a rendészeti képzés modularizálása volt. Az egységes rendészeti képzés átjárhatóságot teremtett a Belügyminisztérium alá tartozó különböző rendvédelmi szervek között. A rendőr tanulókéval teljesen megegyező kezdetű képzési program alapján kezdetét vette a katasztrófavédelmi tanulók rendészeti alapképzése. Ennek során a tanulók elsajátították a rendvédelmi életpálya alapvető szabályait, az alá- és fölérendeltségből fakadó kötelezettségeket, valamint kellő fizikai állóképességre, alaki felkészültségre és alapszintű önvédelmi, jogi, közigazgatási ismeretekre tettek szert. Az alapképzésen átesett tanulók ezt követően már a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban katasztrófavédelmi speciális szakképzésben részesültek.

A moduláris rendőrképzés lehetővé teszi, hogy a teljes szakképesítés megszerzése előtt vagy helyett többszintű rész-szakképesítést szerezhessenek a rendőr tanulók. Iskolánk az Országos Rendőr-főkapitányság igényeinek megfelelően hatalmas létszámokkal bocsátott ki mind a 2006-os OKJ szerinti Objektumőr-kísérő rész-szakképesített, mind a 2010-es és 2012-es OKJ szerinti Őr-járőrtárs rész-szakképesített rendőröket az elmúlt években. A végzettek így már hat hónapos képzést követően jogosulttá váltak arra, hogy ugyan korlátozottabb alkalmazási területen és mértékben, de rendőri feladatokat lássanak el. Ezzel a megoldással egyrészt a rendőrség létszámhelyzetére kedvező hatást lehetett gyakorolni, mivel a teljes szakképesítéssel nem rendelkezők nem esnek ki a rendszerből, másrészt a lehetőség megmarad a rész-szakképesítetteknek, hogy a későbbiekben korábbi ismereteikre és további tanulmányokat végezve, teljes szakképesítést szerezzenek.

2012-ben az Őr-járőrtárs rész-szakképesítésre történő felkészítéssel párhuzamosan az ORFK által jóváhagyott 160 órás határrendészeti többletoktatással egészült ki a schengeni külső határra küldött rész-szakképesített rendőrök képzési programja.

Új feladatként jelent meg 2012-ben képzési palettánkon az Egységes Segélyhívó Rendszer operátorai képzésének előkészítése. A 2011-ben indult ESR-112 projekt keretében egy európai színvonalú, komplex infokommunikációs rendszert kellett bevezetnie hazánknak. Miskolcon és Szombathelyen került kialakításra egy-egy Hívásfogadó Központ. 2013 tavaszán indult iskolánkon az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzése, amelynek során 2013-ban, miskolci és körmendi oktatási helyszíneken, külső közreműködők segítségével, több mint 800 fő felkészítését szervezte meg és végezte el iskolánk. A programok engedélyeztetése és bonyolítása azóta is iskolánk feladata országosan.


20 éves jubileum

2013. június 27-én megtartott kibocsátó ünnepség több szempontból is kiemelkedő esemény volt intézményünk életében. Ekkor ünnepeltük ugyanis az iskola és a két éves rendőr szakképzés 20 éves jubileumát. Az évfordulónak az adott különös aktualitást, hogy az Ünnepség elöljárója Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki 1993-ban országos rendőr-főkapitányként ezen a helyen jelentette be a Miskolci Rendőr Szakközépiskola megalapítását, valamint a rendőri szakképzés létrejöttét. A kibocsátóval egyidejűleg ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a jubileum alkalmából berendezett iskolatörténeti kiállításunkat, amely az országban egyedülállóan mutatja be a rendőrképzés kortörténeti dokumentumait az 1880-as évektől napjainkig.


2010-es évek (folytatás)

2013 szeptemberétől a Belügyminisztérium elvárásának megfelelően jelenléti és online képzés formájában megkezdtük az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyek képzését. Ebben a képzésben többek között hivatásos vadászok, halászati őrök, közterület-felügyelők, mezőőrök, erdészeti- és jogosult erdészeti szakszemélyzeti tagok, természetvédelmi őrök vettek részt.

Az iskola Minőségirányítási Programját a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2009-ben tovább formáltuk. Ekkor jelentek meg a dokumentumban a vezetői feladatokat ellátó és pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, az értékelés rendje, továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusa és módszerei. Az IMIP 2011-2014-re szóló átdolgozott változatát 2011-ben a fenntartó Belügyminisztérium hagyta jóvá, amely már a nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak teljesítményértékelésének szabályozását is tartalmazta.

Iskolánk oktatási területen meglévő kettős elvárás-rendszernek való megfelelése a minőségbiztosítás területén is jelen van. A köznevelési elvárás-rendszernek megfelelően az IMIP szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetjük, de ugyanakkor a felnőttképzés szabályrendszerének megfelelő minőségbiztosítási feladatokat is teljesítjük. A felnőttképzés szabályai szerinti Minőségirányítási Rendszerünket 2014-ben auditáltattuk, és erre 2018. évben is sor kerül.

Természetesen mindemellett mindenkor meg kell felelnünk a belügyi, rendőrségi minőségirányítási szabályoknak, az azokból adódó szervezeti és egyéni teljesítményértékelési követelményeknek is. A nagy rendszerek intézményen belüli koherens működésének megvalósítása minden esetben teljes átgondolást és önálló szabályzás kidolgozását tette szükségessé számunkra.

2015-től iskolánk és a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között egyre szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki, amelynek eredményeként nem csupán a tűzoltó alapozó képzéseket, hanem a tűzvizsgáló, valamint 2016-tól kezdve a veszélyes áruszállítást ellenőrző katasztrófavédelmi szakemberek számára is felkészítést végzünk bűnügyi ismeretekből.

A fokozódó migrációs nyomás ellensúlyozása érdekében Magyarország Kormánya 2016-ban 3000 fős létszámbővítés mellett döntött. A leendő "határvadászok" hadrendbe állítását a felnőttképzésben folytatott őr-járőrtárs részszakképzés megszerzésére irányuló képzésnek kellett megelőznie, amelynek előkészítésében és lebonyolításában iskolánk oroszlánrészt vállalt. Az első határvadász csoportok 2016 novemberében kezdték meg az ország több pontján a hat hónapon át tartó tanulmányaikat. Nemcsak helyt adtunk a képzésnek, hanem iskolánk oktatásigazgatási és módszertani felügyeletet is gyakorolt a Hajdú- Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságok állományának bevonásával végrehajtott kihelyezett képzések során.

2017 elejétől 2018 nyaráig az Északkelet-magyarországi rendőri szervek alosztályvezetői, osztályvezető-helyettesi, illetve alosztályvezető jogállású őrsparancsnoki beosztásban tevékenykedő vezetői számára szerveztünk három hetes vezetői kompetenciafejlesztő továbbképzéseket.

2016. szeptember 1-jétől a magyar szakképzési rendszer jelentős módosításokon ment keresztül. Ennek egyik szegmense a köznevelés intézményrendszerének változása volt, amelynek keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint iskolánk megnevezésében változtatás vált szükségessé.

2017. május 16-i hatállyal a Belügyminiszter iskolánk nevét Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumra változtatta.

2017-ben a képzés kerettanterve, pedagógiai programja változott. Szeptembertől új képzés indult, melynél elvárás volt, hogy a tanulók 13 alapvető rendőri intézkedés gyakorlatban történő végrehajtására legyenek felkészítve már az első tanév végi szakmai gyakorlat időpontjára. Szükségességét indokolta, hogy a Hszt. által lehetővé tett lehetőséggel a Rendőrség élt, és a tanulókat az első tanév befejezését követően próbaidő kikötésével hivatásos állományba vette.

2018-ra a Rendőrség állományában nagy létszámban gyűltek fel a rész-szakképesítéssel rendelkező tiszthelyettesek. Iskolánk 2018-2021 között a teljes szakképesítés megszerzése érdekében számukra iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében rendszeresen indította a képzéseket, és ezzel évente több száz fő számára teremtette meg a hosszú távú rendőri munkavégzés lehetőségét.

A 2019. július 1-jétől rendvédelmi feladatokat ellátó szervvé átalakuló Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) (korábban: Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal) korábbi köztisztviselői hivatásos állományba történő kinevezése okán ezen állományviszonyban lévők oktatásában, a képzési program kidolgozásában és a szakmai vizsgák szervezésében jelentős szerepet vállalt iskolánk. Oktatói állományunk számára hasznos volt a diplomával rendelkező tiszti állomány rendőri munkára történő felkészítése, mely az Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium megszűnését követően 2020 nyarán jelentős vizsgaszervezési feladatok ellátását is eredményezte számunkra mind Miskolcon, mind Remeteszőlősön.


2020-as évek

A 2020. július 1-jétől hatályos új szakképzési törvény 2020. szeptember 1-jétől új korszakot indított a szakképzésben, ami mind jogi, mind szakmai értelemben stratégiai átalakulást eredményezett. Iskolánk életében is nagy változást hozott az új szakképzési rendszer, ugyanis a teljes képzési- és intézményrendszer átalakult.

Belügyminiszteri döntés értelmében 2020. július 1-jétől a korábbi négyből kettő szakgimnázium, a Miskolci és a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium technikumi és felnőttképzési intézményi feladatkört ellátó szakképző intézményként folytatja tevékenységét, míg az Adyligeti és Szegedi Rendészeti Szakgimnázium nem alakult át rendészeti technikummá, hanem önálló köznevelési intézményi jogállása megszűnése mellett a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ alárendeltségébe tartozó, felnőttképzést és tanfolyami képzést folytató szervezeti elemként működik tovább.

2020. szeptember 1-jétől a Rendőr tiszthelyettes szakmai oktatást háromféle képzési idővel indítottuk a technikumban. Az egy-másfél-két éves képzési időtartamba az előképzettségtől függően kerülhettek a jelentkezők, és az Országos Rendőr-főkapitányság döntése értelmében csak a 25 éves életkor alatti jelentkezők kerülhettek be a nappali rendszerű szakmai oktatásba.

A szakmára felkészítő nappali rendszerű szakmai oktatás mellett 2020. szeptember 07-étől technikumunkban is elindult a 10 hónapos képzési időtartamú rendőrjárőr képzés a többi korábbi szakgimnáziumhoz hasonlóan. A képzés keretében a Rendőrség területi szerveitől beiskolázott kollégák felnőttképzés keretében a közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítésre vagy a határrendész és útlevélkezelő szakképesítésre készülhettek fel. Vizsgáztatásuk már az akkreditálás alatt álló Rendőrségi Vizsgaközpontban történt 2021 júniusában.

A 2020/2021-es tanév több újdonságot is hozott. A korábbi Pedagógiai Program helyett Szakmai Program alapján végeztük a képzést, Ágazati alapvizsgát szerveztünk az elsős tanulóknak, akik a korábbihoz képest jelentősen megemelkedett ösztöndíjukat már nem csak a technikumtól, hanem a szakképzési kormányzattól is kapják.

A tanévben a COVID pandémiás helyzetben a tanulók sok időt töltöttek digitális oktatásban lakóhelyükön. Ebben a tanévben láttuk el a tanulókat és rendőrjárőr képzésben résztvevőket laptoppal, ami egy új korszak hajnalát jelenti a rendőrképzésben.

Iskolánkban a megalapítása óta eltelt 25 évben csaknem 15.000 fő szerzett rendőri, illetve határőri teljes-, és 1940 fő rész-szakképesítést. A szaktanfolyamokon 4190 fő, egyéb képzéseinken több mint 3930 fő (ESR 1268 fő, határvadász 559 fő) végeztek az elmúlt negyed században. Nem túlzás azt állítanunk, hogy a tiszthelyettes állomány több, mint 40 %-át a Miskolci Rendvédelmi Technikum és jogelődjei adták a Magyar Rendőrségnek.

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája