A körzeti megbízott szolgálat az elmúlt évek, évtizedek során komoly fejlődésen ment keresztül. Napjainkban vitathatatlanul felértékelődött a szerepe, hiszen az elvárt fokozott közterületi jelenlét - főleg vidéki településeken - szinte csak a körzeti megbízottak segítségével biztosítható.

Az egyre nagyobb elvárásokat figyelembe véve iskolánk már 1998 óta szervezi meg a körzeti megbízotti szolgálatra történő felkészítő tanfolyamait.

Egy igazi KMB amolyan „mindenes”: kiváló járőr, nyomozó, szabálysértési előadó, közigazgatási ügyekben jártas szakember, de jó pszichológus és emberismerő is egyben. Ahhoz, hogy hatékonyan, az állampolgári elvárásoknak maximálisan megfelelve tudja feladatát teljesíteni, rendkívül szerteágazó ismeretanyagot és magabiztos tudást kell birtokolnia, és persze rendelkeznie kell olyan személyes tulajdonságokkal is, amelyek alkalmassá teszik a feladat elvégzésre.

A szaktanfolyam célcsoportja:
Közrendvédelmi szolgálati ágban, körzeti megbízott munkakörökben dolgozó, illetve ilyen feladat ellátására tervezett, de szaktanfolyami végzettséggel még nem rendelkező rendőrségi tiszthelyettes dolgozók.

A képzés időtartama:
3 hét tanintézeti képzés, majd 2 hét szakmai gyakorlat. A képzést szaktanfolyami vizsga zárja a kezdést követő 8. vagy 9. héten.

A képzés célja:
A képzésre érkező kollégáknak már rendelkezniük kell meghatározott szintű előképzettséggel és gyakorlattal, melyet egy szintfelmérő dolgozattal ellenőrzünk is. Mindazok mellett, hogy ennek segítségével a képzésben résztvevő tanárok látják a „hozott tudás szintjét”, rendkívül jó szolgálatot tesz a dolgozat a beiskolázott kollégák számára is, hiszen ők is szembesülnek azzal a - sokszor számukra is megdöbbentő - ténnyel, hogy hiába tanultak meg valamit korábban, ha azt nem ismétlik és újítják fel, a tudás megkopik.

Ezért a képzés célja a már megszerzett alapismeretek továbbfejlesztése, gyakorlása, új szakmai ismeretek feldolgozása, egyéni jártasságok és készségek kialakítása.

Ennek megfelelően a tanintézeti foglalkozások tréning típusúak, az ismeretalkalmazás és gyakorlás módszerének segítségével.

Képzésünk sokrétű, hiszen megtalálhatóak benne a körzeti megbízotti szolgálat ellátáshoz elengedhetetlenül szükséges speciális közrendvédelmi ismeretek ugyanúgy, mint a bűnügyi, felderítő tevékenységhez tartozó büntetőjogi, eljárásjogi és kriminalisztikai ismeretek. Ezen ismeretanyag gyakorlati felhasználásához nyújtanak segítséget az intézkedés-módszertani foglalkozások, ahol különféle szituációs gyakorlatok elvégzése során mélyülnek el a megszerzett ismeretek.

Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a közlekedési ismeretek oktatásáról sem, hiszen az esetlegesen bekövetkező balesetek helyszínén történő forgalomirányítás feltételezi a KRESZ szabályok alapos ismeretét, valamint a dologi káros balesetek esetén teendő rendőri intézkedések készségszintű alkalmazását.

A modern, infokommunikációs eszközökkel támogatott rendőri tevékenység magas színvonalú ellátásához pedig nélkülözhetetlen a NeoZsaru rendszerben történő dokumentálás és adatrögzítés elsajátítása és gyakorlása.

A vizsga:
A három hetes iskolai képzést követően a kollégák két hetes otthoni gyakorlati képzésen vesznek részt, és ezen időszak alatt kell elkészíteniük két „vizsgadolgozatot” is, megadott szempontrendszer alapján.

A dolgozat közrendvédelmi részében többek között éves KMB beszámolót, a családon belüli erőszak esetén teendő rendőri intézkedésről írt jelentést, vagy a rendezvénybiztosítás megszervezésének leírását kell elkészíteniük. Természetesen a KMB napló vezetése sem maradhat ki a feladatok sorából.

Össze kell állítaniuk egy bűnügyes dossziét, melyben a nyomozati munka során leggyakrabban előforduló tevékenységek gyakorlati bemutatására kerül sor: jegyzőkönyvek felvétele; tanú- és gyanúsított kihallgatások, valamint házkutatás és lefoglalás menetének rögzítése. Mindezeket a törvényben foglalt keretek szem előtt tartásával kell elkészíteni.

A vizsgára bocsátás feltétele a fent leírt „vizsgadolgozat” iratainak elkészítése és összeállítása!

A szaktanfolyami vizsga szóbeli és gyakorlati részből tevődik össze:

  • A szóbeli vizsgarész a szakmai gyakorlaton készített, és határidőre leadott szakanyaggal kapcsolatos kérdések megválaszolásából áll.
  • A gyakorlati vizsgarész a szaktanfolyam ismeretanyagába tartozó gyakorlati feladat végrehajtását tartalmazza.

Kívánjuk minden, a tanfolyamra és vizsgára érkező kollégának, hogy az eredményes felkészítést követően, sikeres vizsgát tegyenek! Tisztességes és példamutató munkájukkal pedig váljanak a lakosságot szolgáló és védő körzeti megbízottakká!

MRVT facebook oldala|MRVT youtube csatornája